Zapytanie ofertowe na wykonanie i opracowanie zdjęć do publikacji pt. „Smaki Ziemi Myślenickiej”

1. Zamawiający:
Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” 32-400 Myślenice Rynek 8/9

Zaprasza do składania ofert na:

2. Przedmiot zamówienia – Wykonanie zdjęć do albumu pt. ,,Smaki Ziemi Myślenickiej”.

3. Przewidywany termin realizacji: od Sierpień 2014r.do czerwiec 2015r.

4. Warunki przyjęte przez zamawiającego:

Do zadań fotografa będzie należeć:
• Wykonanie i zaaranżowanie około 222zdjęć ( średnio 3 na miejscowość Powiatu myślenickiego), o wysokiej rozdzielczości, które będą przedstawiać produkty kulinarne, historyczne, krajobrazowe, folklorystyczne, oraz rzemieślnicze.
• Wykonanie około 30 zdjęć ogólnych dla całego obszaru.
• Przybycie we własnym zakresie na ok. 150 spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń, kół gospodyń, twórcami, artystami lokalnymi itp., na terenie całego powiatu myślenickiego.
• Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z zespołem w składzie: koordynator i redaktor w celu wytypowania i opracowania jak najlepszych materiałów niezbędnych do realizacji powyższego przedsięwzięcia.
• Zdjęcia powinny uwzględniać atrakcyjność danego produktu, miejsca lub obiektu – wstępnie wskazane przez zamawiającego.
• Każde zdjęcie powinno posiadać opis: nazwę produktu, miejsca, miejscowość i nazwę obiektów znajdujących się na zdjęciu.
• Rozdzielczości zdjęć powinna wystarczyć do wykorzystania ich w albumie. Nie dopuszczalne jest sztuczne zwiększanie rozdzielczości przez programy komputerowe.

5. Kryteria przyjęte przez zamawiającego:
– cena
– jakość wcześniejszych realizacji w zakresie fotografii, miejsc, przyrody, produktów spożywczych, eksponatów, przedmiotów produkcji rzemieślniczej.
– referencje

6. Potwierdzenie kryteriów przyjętych przez zamawiającego:

– portfolio zawierające min. 20 zdjęć związanych z elementami zawartymi w kryteriach oceny, wraz z oświadczeniem o osobistym wykonaniu zdjęć w portfolio.
– pozostałe udokumentowane osiągnięcia
– referencje

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej w biurze Zamawiającego: 32-400 Myślenice Rynek 8/9, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30,07.2014r godzina 12.00(decyduje data i godzina wpływu oferty).

8. Termin rozpatrzenia ofert: 10 dni roboczych.

9. Osoba do kontaktu:
Kazimierz Dąbrowski tel. 12 274 00 65, kom 609 516 766

10. Zaleca się zapoznanie z projektem przed złożeniem oferty.

Z chwilą wypłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe związane z wykorzystaniem dzieła na wszelkich znanych stronom w chwili zawarcia umowy polach eksploatacyjnych, a w szczególności na polach eksploatacyjnych w rozumieniu art. 50 Ustawy z dnia 14 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. DZ. U 2006 Nr 90, poz 631).

Oferty należy składać na załączonym formularzu w Biurze LGD „Między Dalinem i Gościbią” Myślenice 32-400 Rynek 8/9

UWAGA!
Oferty złożone na innym formularzu niż wskazany zostaną odrzucone.

Do pobrania wzór oferty>>>POBIERZ<<<

 

image_pdfDrukuj