KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” z siedzibą w Sułkowicach (Rynek 6, 32-440 Sułkowice), KRS: 0000312740, NIP: 681-19-94-730.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych powołanym przez administratora (Iwona Ulman) poprzez adres e-mail [email protected][email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny Rynek 6, 32-440 Sułkowice .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, korzystania z PROW 2014-2020, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na LGD.
 5. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umowy ramowej nr 00029-6933-UM0610029/15 z dnia 12.05.2016 r.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli na podstawie przepisów prawa (podmioty współpracujące przy wdrażaniu PROW 2014-2020).
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (nr umowy 00029-6933-UM0610029/15)- 31.12.2028r. lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową LGD, korzystania z PROW 2014-2020, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD.
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.