Nasze LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Między Dalinem i Gościbią”

Jest to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Osi IV LEADER od 2009 r. W dniu 17 maja 2016r. w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie umów ramowych dotyczących realizacji LSR na lata 2014-2020. Podpisana przez naszą LGD umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego prowadzi do pozyskania środków z Unii Europejskiej dla obszaru gmin Myślenice i Sułkowice.
Kwota, którą udało się uzyskać wynosi 7 911 000 zł.

Zasady organizacji LGD oraz cele i działania służące rozwojowi naszych gmin zawiera Lokalna Strategia Rozwoju dostępna >>TUTAJ<<

LGD działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, obejmuje więc swoim zasięgiem ponad 57 tys. ludzi. Misją LGD jest poprawienie atrakcyjności pod względem zamieszkania i inwestowania. Zależy nam również na zwiększeniu dochodów mieszkańców tych dwóch zaprzyjaźnionych gmin dzięki między innymi turystyce i rekreacji. Chcemy aby mieszkańcy cieszyli się obszarem czystym ekologicznie i rozwiniętym kulturowo oraz pielęgnowali lokalne dziedzictwo. 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 
O pomoc w utworzeniu lub poszerzeniu istniejącej działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, jeżeli:

 • Jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
 • Jest pełnoletnia,
 • Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy stara się o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej,
 • Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR- w przypadku gdy stara się o dofinansowanie na poszerzenie istniejącej działalności gospodarczej.

2. Osobą prawną, w tym m.in.: kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły- znajdujące się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Beneficjentem projektów grantowych może być:

1. Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR),

2. Osoba prawna (inna niż LGD),

3. Grupa nieformalna, tj. np. Koło gospodyń wiejskich,

4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gosp. lub deklarujące jej podjęcie. Beneficjent musi podać numer ewidencyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR.

Przedsięwzięcia realizowane przez
LGD „Między Dalinem i Gościbią”:
  • Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą
  • Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Wsparcie finansowe grup zainteresowań oraz organizacja czasu wolnego
  • Rozbudowa, odtworzenie obiektów z  tradycjami lub rzemiosłem
  • Budowa i doposażenie miejsc integracji, rekreacji, sportu i wypoczynku
  • Utworzenie ścieżek rekreacyjnych, sportowych, dydaktycznych, miejsc służących turystyce, oznakowanie szlaków turystycznych, obiektów historycznych i przysiółków
  • Szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne dla instytucji, mieszkańców, pracowników i organów LGD
  • Promowanie obszaru i jego walorów poprzez  kultywowanie, odtwarzanie i wsparcie lokalnej tradycji i twórczości oraz wydawanie opracowań, publikacji, Internet, spotkania i imprezy promocyjne
  • Kampanie, akcje promujące działania proekologiczne i zdrowotne
 • Ochrona i rewitalizacja zabytków ich remonty i konserwacja
Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną dotyczącą konkretnych projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 przez nasze stowarzyszenie.

Ulotka dostępna jest >>TUTAJ<<