MAŁE PROJEKTY [4.1-413_MP]

  1. Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy
  2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
  3. Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 4/2012”
  4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych
  5. Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
  6. Dokumenty aplikacyjne – formularz „wopp_413_MP_6z_18_04_2012.pdf” wersja 6z, wraz z instrukcją wypełniania  „IW_6z_16_04_2012.pdf”  są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  7. Informacja dodatkowa dla beneficjentów
  8. Zał. 1 do informacji dodatkowej – Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR
  9. Zał. 2 do informacji dodatkowej – Wzór karty wyboru projektu
image_pdfDrukuj