WAŻNE!!! Zmiana lokalizacji biura LGD

Informujemy, że od 1 grudnia 2021r. nasze Biuro zmieniło lokalizację-  obecnie mieści się pod nowym adresem-  ul. ks. Piotra Skargi 4 w Myślenicach.

image_pdfDrukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022- operacje polegające na działaniach mających na celu promowanie lub kultywowanie lud odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości


Dokumenty pomocnicze:

Pozostałe dokumenty:

Formularze wniosków i pozostałych dokumentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1image_pdfDrukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022- operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizację imprez promocyjnych


Dokumenty pomocnicze:

Pozostałe dokumenty:

Formularze wniosków i pozostałych dokumentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1image_pdfDrukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku


Dokumenty pomocnicze:

Pozostałe dokumenty:

Formularze wniosków i pozostałych dokumentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1image_pdfDrukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022- operacje wspierające podmioty działające w sferze kultury lub organizację czasu wolnego

Dokumenty pomocnicze:

Pozostałe dokumenty:

Formularze wniosków i pozostałych dokumentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1

image_pdfDrukuj

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.  

Wniosek wraz z biznesplanem powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – należy wstawić „ – ”, a w  przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji  papierowej (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy). Komplet powinien być trwale spięty, umieszczony w skoroszycie. Dokumentów nie należy bindować. Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną  wniosku (na płycie CD/DVD), w plikach programu Excel (w formacie  z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).  Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame, co potwierdza się  oświadczeniem wnioskodawcy o tożsamości tych wersji. Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku.  

Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany w wyznaczonych  do tego miejscach. 

Załączniki załączone do wniosku powinny być ułożone zgodnie z wykazem  załączników we wniosku w sekcji „Informacje o załącznikach”. Dokumenty  wielostronicowe powinny być spięte. Uporządkowane dokumenty pozwolą na szybkie ich policzenie przez Pracownika LGD i skrócenie  czasu rejestrowania wniosków.  

Załączniki należy sprawdzić pod kątem terminu ich ważności (terminu ich  wystawienia przed złożeniem wniosku) zgodnie z instrukcją wypełniania. 

W przypadku kopii dokumentów wymagających potwierdzenia przez  pracownika LGD za zgodność z oryginałem, należy przedłożyć do wglądu  oryginały tych dokumentów.

Wypełniając wniosek o przyznanie pomocy Wnioskodawca musi posiadać  numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, a do wniosku załączyć kopię decyzji o wpisie do ewidencji  producentów lub kopię Zaświadczenia o nadanym numerze. Więcej informacji:   https://dalin-goscibia.pl/2020/10/15/wazna-informacja-dla-wnioskodawcow-obowiazek-posiadania-numeru-identyfikacyjnego-producenta/

W przypadku, gdy planowana w ramach operacji inwestycja jest trwale  związana z nieruchomością (tj. budowa, przebudowa, remont połączony z  modernizacją, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń  wymagających posadowienia) do wniosku należy wpisać numer  elektronicznej księgi wieczystej dotyczącej danej działki (co umożliwi  sprawdzenie danych dotyczących właściciela tej działki) lub załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości np. odpis z  ksiąg wieczystych. W przypadku nieruchomości będących w posiadaniu  zależnym, należy dodatkowo dołączyć Oświadczenie właściciela(i) lub  współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na  realizację operacji oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do  nieruchomości/dokument potwierdzający prawo do dysponowania  nieruchomością np. umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia, która powinna  zawierać numer elektronicznej księgi wieczystej dotyczącej danej działki.  Umowa ta powinna być podpisana przez wszystkich właścicieli/  współwłaścicieli (wskazanych w księgach wieczystych) i być sporządzona co  najmniej na okres realizacji operacji i okres trwałości operacji tj. min. 7 lat  licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Powinna też zawierać  zapis o braku możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy.  

Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może spowodować odrzucenie wniosku lub nieprzyznanie punktów na zgodności z kryteriami wyboru  operacji, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność i kompletność składanej  dokumentacji.

W przypadku załączania do wniosku o przyznanie pomocy dokumentów  potwierdzających doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze  podobnym do operacji, którą zamierza realizować, należy załączyć takie dokumenty  z których wynika zakres zrealizowanych zadań, w tym np. umowę o dofinansowanie  projektu wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektu.  

Wnioski które nie zostaną zarejestrowane w Biurze LGD w terminie naboru –  zostaną ocenione jako niezgodne z LSR, a tym samym nie będą podlegały wyborowi/nie mogą uzyskać dofinansowania.

image_pdfDrukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022- operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

podejmowania działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu (premii)

na operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE:

OD 21-11-2022r. DO 05-12-2022r.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW UPŁYWA 05.12.2022 R.
O GODZ. 14:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” miejscowość: Myślenice, przy ul. Piotra Skargi 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl w zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 19 pkt- z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 37 punktów.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa Małopolskiego i zostaną poddane dalszej weryfikacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: Myślenice przy ul. Piotra Skargi 4, w godz. od 8.00 do 15.00

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

 1. Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku- 2 pkt
 2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy na obszarze LGD „MDiG” – 3 pkt
 3. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy- 1 pkt
 4. Wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej (ze względu na wiek) – 2 pkt
 5. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, lub projekt jest dedykowany dla osób niepełnosprawnych- 2 pkt
 6. Ochrona i promocja ochrony środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu- 1 pkt
 7. Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru- 2 pkt
 8. Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD- 1 pkt
 9. Okres i miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy na obszarze LGD – 3 pkt
 10. Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy- 2 pkt
 11. Przedmiot realizacji operacji – 4 pkt
 12. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej- 3 pkt
 13. Wpływ na rozwój obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią”- 3 pkt
 14. Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem- 4 pkt
 15. Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków- 4 pkt

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem (złożony w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oraz w formie elektronicznej na płytach CD-DVD).
 2. Opis zgodności z kryteriami
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 800 do 1500.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

(tablica o wymiarach 80 cmx60cm, umieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

Dokumenty pomocnicze:

Pozostałe dokumenty:

Formularze wniosków i pozostałych dokumentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1

image_pdfDrukuj

Zapraszamy na konferencję prasową- 26.10.2022r. (środa) o godzinie 13:00

ZAPROSZENIE

Informujemy, że 26 października o godzinie 13:00 przy biurze naszego Stowarzyszenia- ul. Piotra Skargi 4 w Myślenicach, odbędzie się konferencja prasowa, podczas której przedstawimy:
– informację o działalności LGD „MDiG”,
– wpływ działań LGD „MDiG” na rozwój obszaru
wpisujący się w powiat myślenicki,
– informację o powstawaniu Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2023-2027.

Po zakończeniu konferencji będzie możliwość zadawania pytań w powyższych tematach.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!!

image_pdfDrukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 w Biertowicach

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów działających na terenie Gminy Sułkowice i Myślenice na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Biertowicach
20 października (czwartek) o godzinie 17:00
(adres: Biertowice 220).

Program spotkania:

 1. Informacja na temat LGD, głównych założeń RLKS na lata 2023-2027
 2. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD
 3. Definiowanie potrzeb, problemów obszaru działania oraz planowanych do podjęcia działań
 4. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii w LSR
 5. Identyfikacja grup docelowych- osób w niekorzystnej sytuacji
 6. Ocena zasobów obszaru LGD (ocena barier rozwoju obszaru LGD, ocena szans płynących z wewnątrz i zewnątrz obszaru LGD)

 Celem spotkań  jest przybliżenie nowej perspektywy finansowej oraz skonsultowanie z Państwem dalszego kierunku rozwoju w nowym okresie programowania.

 Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

W ramach zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie jego skanu na nasz adres e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl lub dostarczenie bezpośrednio do Biura LGD w Myślenicach (ul. Ks. Piotra Skargi 4).

image_pdfDrukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 w Trzemeśni

W związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów działających na terenie Gminy Myślenice na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w Trzemeśni
12 października (środa) o godzinie 17:00
(adres: Trzemeśnia 218).

Program spotkania:

 1. Informacja na temat LGD, głównych założeń RLKS na lata 2023-2027
 2. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD
 3. Definiowanie potrzeb, problemów obszaru działania oraz planowanych do podjęcia działań
 4. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii w LSR
 5. Identyfikacja grup docelowych- osób w niekorzystnej sytuacji
 6. Ocena zasobów obszaru LGD (ocena barier rozwoju obszaru LGD, ocena szans płynących z wewnątrz i zewnątrz obszaru LGD)

 Celem spotkań  jest przybliżenie nowej perspektywy finansowej oraz skonsultowanie z Państwem dalszego kierunku rozwoju w nowym okresie programowania.

 Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

W ramach zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie jego skanu na nasz adres e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl lub dostarczenie bezpośrednio do Biura LGD w Myślenicach (ul. Ks. Piotra Skargi 4).

image_pdfDrukuj