INFORMACJA NR  2/2024/OW O PLANOWANEJ DO REALIZACJIOPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA NR  2/2024/OW O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”,  działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice  informuje, iż planuje realizację operacji z zakresu:

zachowanie dziedzictwa lokalnego;

i/lub

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Działania „Między Dalinem i Gościbią”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.dalin-goscibia.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy: do 100%

na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 26.01.2024r. do 24.02.2024r. do godz. 14:00. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.

Miejsce składania zgłoszenia: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, miejscowość: Trzemeśnia 218, 32-425 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Zakres tematyczny operacjiCel ogólny 2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji i sportu dla podnoszenia jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy 2.1. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjnoturystycznej dla poprawy życia mieszkańców
Przedsięwzięcie 2.1.3. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku
Wskaźniki produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:84 514,96  EURO (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 338 059,84 zł, ), przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Zakłada się, iż ogólnodostępna altana/wiata/ miejsce integracji/siłownia, winny zostać zlokalizowane w centrach obszarach miejscowości. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe wyłącznie z ważnych przyczyn uniemożliwiających lokalizację infrastruktury na wyżej określonym terenie.

Trwałość operacji wynosi 5 lat od wypłaty środków co oznacza, że Wnioskodawca musi dysponować tytułem prawnym do poszczególnych nieruchomości na okres realizacji operacji oraz co najmniej do dnia, w którym upłynie 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej w ramach operacji.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w §3 rozporządzenia.

Termin realizacji operacji: Maksymalny czas realizacji projektu 25.06.2024r.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.plw zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl w zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych.

  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie mają także lokalne kryteria wyboru operacji własnej. Operacja musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji z 27 punktów możliwych tj. 14 punktów.

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.


Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:
Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR zawiera Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (stanowiący Załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.

image_pdfDrukuj