INFORMACJA NR  1/2024/OW O PLANOWANEJ DO REALIZACJIOPERACJI WŁASNEJ

INFORMACJA NR  1/2024/OW O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”,  działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice  informuje, iż planuje realizację operacji z zakresu:

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; i/lub

zachowania dziedzictwa lokalnego 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Działania „Między Dalinem i Gościbią”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.dalin-goscibia.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy: do 100%

na operacje polegające na opracowaniu publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizację imprez promocyjnych

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 26.01.2024r. do 24.02.2024r. do godz. 14:00. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.

Miejsce składania zgłoszenia: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, miejscowość: Trzemeśnia 218, 32-425 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Zakres tematyczny operacjiCel ogólny 2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji i sportu dla podnoszenia jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy 2.2. Promocja obszaru i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Przedsięwzięcie 2.2.2. Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne
Wskaźniki produktu: Liczba opracowanych publikacji promocyjnych lub liczba spotkań promujących obszar lub jego walory lub liczba imprez promocyjnych – 2 szt
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:24 635,59  EURO (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 98 542,36 zł), przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

Zadania przewidziane do realizacji operacji:
Operacja ma polegać na opracowaniu i przeprowadzeniu Kampanii promującej obszar LGD „MDiG” (gmina Myślenice i Sułkowice) która będzie promować i utrwalać dziedzictwo kulturowe obszaru LGD, poprzez wydanie publikacji o sułkowickim kowalstwie, oraz film ukazujący walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD. Działania te powinny być uwieńczone imprezą promującą opracowane w ramach projektu publikacje. W ramach imprezy powinno być promowane dziedzictwo i dorobek kulturalny z obszaru poprzez występy artystyczne, promocję lokalnych produktów kulinarnych i dorobku artystycznego mieszkańców. W ramach realizacji tego działania powinny zostać włączone osoby z grup de faworyzowanych, oraz mieszkańcy i turyści z obszaru naszego LGD.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w §3 rozporządzenia.

Termin realizacji operacji: Maksymalny czas realizacji projektu do 25.06.2024r.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.plw zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl w zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych.

  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie mają także lokalne kryteria wyboru operacji własnej. Operacja musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji z 27 punktów możliwych tj. 14 punktów.

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.


Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia:
Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 rozporządzenia LSR zawiera Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (stanowiący Załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.

    image_pdfDrukuj