OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

zachowanie dziedzictwa lokalnego;

i/lub

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy: do 100%

na operacje polegające na budowie lub budowie
wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE:

OD 14-12-2022r. DO 29-12-2022r.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW UPŁYWA 29.12.2022 R. O GODZ. 14:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” miejscowość: Myślenice, przy ul. Piotra Skargi 4, od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Minimalna wartość operacji musi wynosić 50 tys. zł.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl w zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% tj. 16 pkt z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 32 punktów.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa Małopolskiego i zostaną poddane dalszej weryfikacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: Myślenice przy ul. Piotra Skargi 4 w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

 1. Grantobiorca/ Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku – 4 pkt
 2. Wielkość miejscowości, gdzie będzie realizowana operacja trwale związana z gruntem lub z obiektem lub konkretną działalnością w danej miejscowości- 3 pkt
 3. Projekt jest dedykowany dla osób z grup defaworyzowanych – 3 pkt
 4. Wykorzystanie lub działanie na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, krzewienia kultury fizycznej lub rekreacji- 4 pkt
 5. Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru- 2 pkt
 6. Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD- 1 pkt
 7. Siedziba Grantobiorcy/ Wnioskodawcy (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)- 3 pkt
 8. Grantobiorca/ Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny wpisany do KRS (do rejestru: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ), rejestru stowarzyszeń zwykłych lub kościelne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną potwierdzone przez właściwy organ administracji państwowej- 4 pkt
 9. Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem- 4 pkt
 10. Grantobiorca/ Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie/ powierzenie grantu w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków – 4 pkt

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (złożony w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznie na płytach CD-DVD) wraz z załącznikami
 2. Opis zgodności z kryteriami
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania
oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 800 do 1500 w dni robocze.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

(tablica o wymiarach 80 cmx60cm, umieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

Dokumenty pomocnicze:

Pozostałe dokumenty:

Formularze wniosków i pozostałych dokumentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1

image_pdfDrukuj