OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022- operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

podejmowania działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu (premii)

na operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE:

OD 21-11-2022r. DO 05-12-2022r.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW UPŁYWA 05.12.2022 R.
O GODZ. 14:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” miejscowość: Myślenice, przy ul. Piotra Skargi 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl w zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 19 pkt- z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 37 punktów.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa Małopolskiego i zostaną poddane dalszej weryfikacji.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: Myślenice przy ul. Piotra Skargi 4, w godz. od 8.00 do 15.00

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

 1. Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku- 2 pkt
 2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy na obszarze LGD „MDiG” – 3 pkt
 3. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy- 1 pkt
 4. Wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej (ze względu na wiek) – 2 pkt
 5. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, lub projekt jest dedykowany dla osób niepełnosprawnych- 2 pkt
 6. Ochrona i promocja ochrony środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu- 1 pkt
 7. Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru- 2 pkt
 8. Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD- 1 pkt
 9. Okres i miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy na obszarze LGD – 3 pkt
 10. Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy- 2 pkt
 11. Przedmiot realizacji operacji – 4 pkt
 12. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej- 3 pkt
 13. Wpływ na rozwój obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią”- 3 pkt
 14. Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem- 4 pkt
 15. Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków- 4 pkt

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem (złożony w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oraz w formie elektronicznej na płytach CD-DVD).
 2. Opis zgodności z kryteriami
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 800 do 1500.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

(tablica o wymiarach 80 cmx60cm, umieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

Dokumenty pomocnicze:

Pozostałe dokumenty:

Formularze wniosków i pozostałych dokumentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Rozporządzenia:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/leader1

image_pdfDrukuj