Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2020

Przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym poruszane są następujące kwestie:

– zachowanie terminu realizacji operacji,
– podleganie ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
– wykonywanie działalności gospodarczej,
– osiągnięcie 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
– utrzymanie liczby pracowników w ramach operacji,
– poniesienie kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
– realizacja zadań w ramach projektu grantowego,
– zatrudnienie osób z grupy defaworyzowanej,
– zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku Poddziałania 19.4.

Źródło: http://www.pslgd.pl/21,none,315,Pismo%20Ministra%20Rolnictwa%20i%20Rozwoju%20Wsi%20z%20dn.%2006.05.2020

image_pdfDrukuj