ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI MAKSYMALNIE 150 000 ZŁ
NA UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
UKIERUNKOWANEJ NA INNOWACJE

KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI MAKSYMALNIE 200 000 ZŁ
NA UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY 

POZIOM DOFINANSOWANIA – 70%  

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Miejsce oznaczone adresem, pod którym podmiot wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Myślenice lub Gmina Sułkowice).

2. Upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania podmiotowi pomocy na operację polegającą na podjęciu działalności gospodarczej.

3. Podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gosp., do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gosp., oraz nadal wykonuje tę działalność.

4. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy  w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę).

5. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Okres związania z projektem- 5 lat.

6. Poziom dofinansowania – 70% kosztów kwalifikowanych (30% wkładu własnego).

7. Beneficjent posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR >>WIĘCEJ INFORMACJI<< .

8. Wszystkie zakupione maszyny/sprzęty muszą być nowe.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI:

1. ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych,

2. zakup robót budowlanych lub usług,

3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,

6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

7. wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników beneficjenta,

8. wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości)- w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami,

9. wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.

WAŻNE!

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Środki przewidziane w Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD „Między Dalinem i Gościbią” na te przedsięwzięcia:

rozwój działalności (maksymalnie 150 tys. zł na utworzenie
1 miejsca pracy) 1 500 000 zł

rozwój działalności ukierunkowanej na innowacje
(maksymalnie 200 tys. zł na utworzenie 1 miejsca pracy) 400 000 zł

>LINK DO FORMULARZA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA, UDOSTĘPNIONYMI NA STRONIE ARiMR<

Obowiązuje punkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

image_pdfDrukuj