PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
KWOTA PREMII WYNOSI 90 000 ZŁ
100% DOFINANSOWANIA
 

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. O pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa może ubiegać się podmiot mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Myślenice lub Gmina Sułkowice).

2. Beneficjent w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej.

3. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, w tym samozatrudnienie (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy  o pracę).

4. Pierwsza transza dofinansowania zostaje wypłacona w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

5. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

6. Beneficjent posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR >>WIĘCEJ INFORMACJI<< .

7. Wszystkie zakupione maszyny/sprzęty muszą być nowe.

Środki przewidziane w Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD „Między Dalinem i Gościbią” na to przedsięwzięcie:

podejmowanie działalności (90 tys. zł na utworzenie 1 miejsca pracy)  1 350 000 zł 

>LINK DO FORMULARZA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA, UDOSTĘPNIONYMI NA STRONIE ARiMR<

Obowiązuje punkt II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

image_pdfDrukuj