PROJEKTY GRANTOWE

PROJEKTY GRANTOWE
POZIOM DOFINANSOWANIA 100%

 Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

LGD „MDiG” planuje realizację projektów grantowych w trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane w ramach tych projektów mieszczą się w granicach: 5.000-50.000 zł (w każdym ogłoszeniu o naborze LGD wskaże inne limity wartości jednego grantu). Maksymalna kwota o jaką może ubiegać się jeden beneficjent to
100 000 zł.

BENEFICJENTEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH MOŻE BYĆ:

1. Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR),

2. Osoba prawna (inna niż LGD),

3. Grupa nieformalna, tj. np. Koło gospodyń wiejskich,

4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

GRANTOBIORCAMI NIE MOGĄ BYĆ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PROJEKTY TE BĘDĄ REALIZOWANE W NASTĘPUJĄCYCH
KIERUNKACH TEMATYCZNYCH:

—1. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i ekologiczna

1. Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków KWOTA: 220000,00zł Wskaźnik produktu: liczba wybudowanych ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub liczba oznakowanych szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków Liczba projektów (zadań): 10
2. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku KWOTA: 80000,00 zł Wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej Liczba  projektów (zadań): 2

—2. Wsparcie działań i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

1. Wsparcie finansowe 
grup zainteresowań 
lub organizacja 
czasu wolnego
KWOTA: 210000,00zł Wskaźnik produktu: liczba podmiotów działających w sferze kultury Liczba projektów (zadań): 21
2. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty 
lub konserwacja
KWOTA: 90000,00 zł Wskaźnik produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR Liczba projektów (zadań): 3

—3. Promocja obszaru – działania i publikacje  

Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne
KWOTA: 230000,00zł Wskaźnik produktu: liczba opracowanych publikacji promocyjnych lub liczba spotkań promujących obszar lub jego walory lub liczba imprez promocyjnych Liczba projektów (zadań): 12
KWOTA: 70000 zł Wskaźnik produktu: liczba działań mających na celu promowanie lub kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości Liczba projektów (zadań): 2
image_pdfDrukuj