PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE

PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE
POZIOM DOFINANSOWANIA 100%
(POMOC PRZYZNAWANA W FORMIE REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH)

BENEFICJENTEM PROJEKTÓW DUŻYCH MOŻE BYĆ:

1. Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR),

2. Osoba prawna (inna niż LGD),

3. Grupa nieformalna, tj. np. Koło gospodyń wiejskich,

4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

PROJEKTY REALIZUJĄ CEL OGÓLNY Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców
 

 

PROJEKTY REALIZUJĄ CELE SZCZEGÓŁOWE

2.1. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców
2.2. Promocja obszaru i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2.3. Dbałość o stan środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych oraz zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego

PROJEKTY REALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH

Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja (cel szczegółowy 2.3.)
KWOTA: 60 000, 00 zł
Wskaźnik produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR
Liczba projektów: 2
Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku (cel szczegółowy 2.1.)
KWOTA: 1 790 000, 00 zł
Wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
Liczba projektów: 13
Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem (cel szczegółowy 2.1.)
KWOTA: 300 000, 00 zł
Wskaźnik produktu: liczba rozbudowanych lub odtworzonych obiektów
Liczba projektów: 3

>LINK DO FORMULARZA WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA, UDOSTĘPNIONYMI NA STRONIE ARiMR<

Obowiązuje punkt I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

image_pdfDrukuj