RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ [4.1-413_311]

 1. Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy
 2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
 3. Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD „Charakterystyka projektu (operacji) zgłoszonego do naboru 6/2013”
 4.  Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych
 5. Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
 6. Dokumenty aplikacyjne: Wniosek o przyznanie pomocy „WoPP_413_311.xls”, Ekonomiczny Plan Operacji  „EPO_413_311.xls”,  instrukcja wypełniania wniosku „B_IW_413_311_10_2013.pdf”,    instrukcja wypełnienia EPO „413_311_instrukcja_EPO.pdf” wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

  Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

 7. Informacja dodatkowa dla beneficjentów
 8. Zał. 1 do informacji dodatkowej – Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR
 9. Zał. 2 do informacji dodatkowej – Wzór karty wyboru projektu
image_pdfDrukuj