NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”
działającej na terenie gmin:
Myślenice, Sułkowice
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
„Małych projektów”, „Odnowy i rozwoju wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 30 grudnia 2013 roku do 14 stycznia 2014 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie StowarzyszeniaLokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6 w godz. od  1200 – 1500, w dniach 13, 14 stycznia 2014 r. w godz. 800 – 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl. Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dalin-goscibia.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Biuro w Sułkowicach, ul. Rynek 6 oraz w Biurze w Myślenicach, ul. Rynek 8/9 w godz. od 800 – 1500. Wysokość dostępnych środków w 2013 roku w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje z zakresu:

  • Małe projekty wynosi 882 137,30 zł
  • Odnowa i rozwój wsi wynosi 593 940,72 zł
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi 300 836,00 zł
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wynosi 460 000,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurach Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurach Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerami tel. (12)273-00-13, (12)274-00-65. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektów:  Dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej operacja musi uzyskać co najmniej 20%maksymalnej liczby punktów przy ocenie według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. Dla działania odnowa i rozwój wsimałych projektów i Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw operacja musi uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów przy ocenie według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD.

image_pdfDrukuj