ZGODNOŚĆ Z LSR – WARUNEK KONIECZNY!

W związku z trwającym naborem wniosków o przyznanie pomocy przypominamy, że operacja musi być zgodna nie tylko z rozporządzeniem ministra rolnictwa ale również z lokalną strategią rozwoju.

Chcemy uniknąć sytuacji w której rada uzna złożony wniosek za niezgodny z lokalną strategią rozwoju (LSR), co skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie rozpatrywania w LGD (przypominamy, że LGD nie może wezwać do uzupełnień ani do wyjaśnień), zatem pragniemy przypomnieć jak należy rozumieć tę zgodność ze strategią.

Rada może uznać operację za zgodną z LSR tylko wówczas gdy przyczyni się ona do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, oraz co najmniej jednego celu szczegółowego i jest zgodna z przynajmniej jednym przedsięwzięciem.

Stopień realizacji przedsięwzięć mierzony jest za pomocą wskaźników produktu, które mają wyznaczoną wartość docelową. Operacje które otrzymują dofinansowanie powinny umożliwiać osiągnięcie tych wartości do roku 2015, a każdy zrealizowany wniosek powinien natychmiast podwyższyć wartość przynajmniej jednego ze wskaźników produktów. Rada będzie miała trudność w uznaniu wniosku o przyznanie pomocy za zgodny z przedsięwzięciem, jeżeli nie będzie można przypisać realizowanej operacji do wskaźnika produktu.

 


Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia „Szlak figur przydrożnych i innych obiektów historycznych”

Liczba projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, także oznakowanie turystyczne itp. – 8
Liczba projektów takich jak ścieżki edukacyjne, rowerowe, piesze, itp. – 15
Liczba opracowań monograficznych – 2
Liczba obiektów dotyczących odnowy zabytków – 10
Ilość nowych, zmodernizowanych lub lepiej wyposażonych przedsiębiorstw w branży turystycznej, uwzględniając gospodarstwa agroturystyczne. – 2


Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia „Po zdrowie na Dalin i Gościbią – infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej”

Liczba imprez mających szczególne znaczenie dla promocji obszaru – 15
Liczba wydawnictw, portali i opracowań dotyczących obszaru w szczególności mających na celu promocję – 4
Liczba przedsiębiorstw i gospodarstw nowych lub zmodernizowanych pod kątem świadczenia usług turystycznych – 4
Liczba targów, wystaw, pokazów, w których uczestniczyła reprezentacja pod szyldem LGD – 10


Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia „Moja mała firma”

Liczba nowych lub zmodernizowanych lub lepiej wyposażonych działalności gospodarczych przedsiębiorców i rolników – 2
Liczba szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw edukacyjnych podnoszących wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze mieszkańców – 10


Wskaźniki produktu dla przedsięwzięcia „Kultura, sport, centra wsi, miejsca integracji”

Liczba zorganizowanych warsztatów muzycznych, tanecznych, folklorystycznych i innych mających na celu kultywowane tradycji, budowanie więzi międzyludzkich itp. – 10
Liczba zespołów i grup formalnych i nieformalnych wyposażonych w stroje, instrumenty muzyczne itp. pozwalające na podnoszenie jakości wykonywania przez nich swojego – akceptowanego społecznie hobby – 12
Liczba wyposażonych świetlic wiejskich i innych miejsc służących integracji mieszkańców – 12
Liczba projektów dotyczących tworzenia pracowni artystycznych, galerii sztuki, warsztatów rękodzielnictwa, pracowni zanikających zawodów itp. – 6
Liczba placów zabaw miejsc integracji dzieci i młodzieży – 25
Liczba projektów dotyczących infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców – 20
Liczba projektów dotyczących Infrastruktury sportowej – 12
Liczba nowych odremontowanych budynków, pomieszczeń ,służących mieszkańcom – 20
Liczba odnowionych centrów wsi – 25
Liczba imprez integracyjnych, w tym sportowych kierowanych w pierwszej kolejności do mieszkańców obszaru – 15


 

Podobnie wygląda sytuacja z uznaniem zgodności z celem szczegółowym. Stopień realizacji celu szczegółowego mierzony jest za pomocą wskaźników rezultatów, które również mają wyznaczone wartości końcowe. Osiągnięcie ich w roku 2015 zostanie uznane za osiągnięcie celów szczegółowych. Należy zastanowić się czy planowana operacja dąży do osiągnięcia wartości wskaźników rezultatu a co za tym idzie, założonych celów, lub przynajmniej umożliwia innym działania które pozwolą na osiągnięcie założonych wartości wskaźników rezultatu.

 


Cel szczegółowy 1
Wykreowanie produktu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym, szczególnie w zakresie turystyki pielgrzymkowej i aktywnej

Wskaźniki rezultatu
Nowy produkt turystyczny na obszarze LGD z zakresu np. tradycji kulinarnej, rzemieślniczej, innej
Wartość Bazowa – 0
Wartość w 2015r. – 1

Nowe produkty turystyczne związane z turystyka pielgrzymkową i aktywną
Wartość Bazowa – 0
Wartość w 2015r. – 2


Cel szczegółowy 2
Rozwój infrastruktury turystycznej (agroturystycznej) i paraturystycznej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych

Wskaźnik rezultatu
Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów lub miejsc obsługi ruchu turystycznego
Wartość Bazowa – 0
Wartość w 2015r. – 2


Cel szczegółowy 3
Skuteczna i skoordynowana promocja obszaru LGD

Wskaźniki rezultatu
Ilość działań promocyjnych dotyczących produktów lokalnych i regionalnych, tradycyjnych oraz ekologicznych
Wartość Bazowa – 0
Wartość w 2015r. – 10

Zintegrowana strategia promocji łącząca rozproszone inicjatywy na obszarze
Wartość Bazowa – 0
Wartość w 2015r. – 1


Cel szczegółowy 4
Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

Wskaźnik rezultatu
Liczba nowych miejsc pracy dzięki wsparciu Leader
Wartość Bazowa – 0
Wartość w 2015r. – 5


Cel szczegółowy 5
Integracja mieszkańców w szczególności poprzez podniesienie świadomości kulturowo-historycznej;

Wskaźniki rezultatu
Liczba mieszkańców, którzy podnieśli swoje wiedzę i umiejętności dzięki Leader
Wartość Bazowa – 0
Wartość w 2015r. – 600

Liczba stałych uczestników w domach kultury, świetlicach i klubach (GUS)
Wartość Bazowa – 2007r. – 429
Wartość w 2015r. – 800


Cel szczegółowy 6
Wykreowanie centrów wsi

Wskaźnik rezultatu
Ilość nowych lub zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów (domy kultury, strażnice itp.) oraz miejsc – przestrzeni publicznych stworzonych lub odrestaurowanych służących integracji społecznej
Wartość Bazowa – 0
Wartość w 2015r. – 20


 

W przypadku celów ogólnych sytuacja jest nieco inna. Większość projektów nie wpływa bezpośrednio na wartość wskaźników oddziaływania. Jednak wszystkie działania (jako całość) wybrane do realizacji, czyli zgodne z lokalną strategią rozwoju (LSR) powinny stymulować do osiągnięcia zamierzonych celów ogólnych, a zatem powinny również wpływać na wartość wskaźnika oddziaływania. Należy zastanowić się czy zaplanowana operacja zgodna jest z duchem celu ogólnego i jej realizacja pozwoli zbliżyć się do osiągnięcia jednego z tych celów.

 


Cel ogólny I
Waloryzacja zasobów przyrodniczo-kulturowych – podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.

Wskaźnik odziaływania
Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik Schneidera)
Wartość bazowa – 21
Wartość w 2015r. – 23


Cel ogólny II
Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

Wskaźnik odziaływania
Saldo migracji stałych
Wartość bazowa – 239
Wartość w 2015r. – 50


 

Mamy nadzieję, że sprawy zgodności z lokalną strategią rozwoju (LSR) stały się bardziej zrozumiałe. Jeżeli pojawią się pytania zapraszamy do kontaktu z pracownikami biur.

image_pdfDrukuj