Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej [4.1-413_311]

  1. Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy
  2. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
  3. Wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD  „Charakterystyka projektu zgłoszonego do naboru”
  4.  Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie przetwarzania danych osobowych
  5. Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju
  6.  Dokumenty aplikacyjne są dostępne w centrali ARiMR
  7. Informacja dodatkowa dla beneficjentów
  8. Zał. 1 do informacji dodatkowej – Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR
  9. Zał. 2 do informacji dodatkowej – Wzór karty wyboru projektu
image_pdfDrukuj