Kilka słów o działalności Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”

LGD „Między Dalinem i Gościbią” to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020.

Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców Gmin Myślenice i Sułkowice.

Drugi dotyczy inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii i rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Stowarzyszenie w trakcie trwającego okresu aplikacyjnego swoje cele realizuje między innymi poprzez ogłaszanie naborów wniosków na realizację konkretnych operacji. Wnioskodawcy mogą pozyskać dotacje z zakresu projektów społecznych oraz gospodarczych.

W ramach realizacji powyższych działań przyjęto zasadę, iż dodatkowo premiowani będą beneficjenci z tak zwanych grup defaworyzowanych:

  • osoby do 30 roku życia,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi, które dotyczą konkretnych projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 przez nasze stowarzyszenie.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności  LGD „MDiG” dostępne są na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl oraz w Biurze LGD w Myślenicach- ul. Piotra Skargi 4 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65.

Doradztwo prowadzone przez Pracowników LGD jest bezpłatne!

image_pdfDrukuj