Krótka charakterystyka projektów związanych z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020. Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców Gmin Myślenice i Sułkowice. Drugi dotyczy inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii i rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Pierwszy cel realizowany jest przede wszystkim poprzez ogłaszanie naborów wniosków na projekty z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. Poniżej przestawiamy najważniejsze warunki udzielania wsparcia:

– PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-
KWOTA PREMII WYNOSI 90 000 ZŁ

O pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa może ubiegać się podmiot mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Myślenice lub Gmina Sułkowice). Operacja musi zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Pierwsza transza dofinansowania zostaje wypłacona w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

– ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-
KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI MAKSYMALNIE
150 000 ZŁ NA UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY

Miejsce oznaczone adresem, pod którym podmiot wykonuje działalność gospodarczą musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Myślenice lub Gmina Sułkowice). Podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gosp., do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gosp., oraz nadal wykonuje tę działalność. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Okres związania z projektem- 5 lat. Poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych (30% wkładu własnego).

Szczegółowe informacje dotyczące działalności  LGD „MDiG” dostępne są na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl oraz w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Piotra Skargi 4 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65.
Pracownicy Biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskania dotacji. Zachęcamy do kontaktu!

image_pdfDrukuj