Krótka charakterystyka projektów społecznych (niekomercyjnych)

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.

Działalność LGD skupia się wokół dwóch centralnych aspektów:

  1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców.
  2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Drugi cel realizowany jest przede wszystkim poprzez ogłaszanie naborów wniosków na projekty społeczne, np. doposażenie organizacji w niezbędny do funkcjonowania sprzęt, zakup strojów regionalnych, budowę boisk rekreacyjnych, organizację imprez promujących obszar, opracowanie publikacji i albumów.

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” w dalszym ciągu posiada środki finansowe na realizację powyższych działań o charakterze społecznym. Pracownicy prowadzą bezpłatne doradztwo i świadczą pomoc organizacjom z terenu obu Gmin przy realizacji projektów.

RODZAJE DOFINANSOWAŃ:

PROJEKTY GRANTOWE- POZIOM DOFINANSOWANIA 100%

LGD „MDiG” realizacje projekty grantowe w trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane w ramach tych projektów mieszczą się w granicach: 5.000-50.000 zł

Zakresy tematyczne:
1. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i ekologiczna
2. Wsparcie działań i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
3. Promocja obszaru – działania i publikacje  

PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE- POZIOM DOFINANSOWANIA 100%

(POMOC PRZYZNAWANA W FORMIE REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH) BENEFICJENTEM PROJEKTÓW DUŻYCH MOŻE BYĆ:

PROJEKTY REALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

  1. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja
  2. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku
  3. Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem

Szczegółowe informacje dotyczące działalności  LGD „MDiG” dostępne są na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl oraz w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Piotra Skargi 4 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65.

Pracownicy Biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskania dotacji. Zachęcamy do kontaktu!

image_pdfDrukuj