CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020

CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020

LGD „Między Dalinem i Gościbią” to stowarzyszenie działające na terenie gmin Myślenice i Sułkowice, mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020.

Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców Gmin Myślenice i Sułkowice.
Realizowany jest przede wszystkim poprzez ogłaszanie naborów wniosków na projekty z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Drugi dotyczy inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii i rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców. Realizowany jest przede wszystkim poprzez ogłaszanie naborów wniosków na projekty społeczne, np. doposażenie organizacji w niezbędny do funkcjonowania sprzęt, zakup strojów regionalnych, budowę boisk rekreacyjnych, organizację imprez promujących obszar, opracowanie publikacji i albumów.

W ramach realizacji powyższych działań przyjęto zasadę, iż dodatkowo premiowani będą beneficjenci z tak zwanych grup defaworyzowanych:

  • osoby do 30 roku życia,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne.

Zasady organizacji LGD oraz cele i działania służące rozwojowi naszych gmin zawiera Lokalna Strategia Rozwoju dostępna tutaj:

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi, które dotyczą konkretnych projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 przez nasze stowarzyszenie.

image_pdfDrukuj