Kilka słów o działalności LGD „MDiG”…

Lokalna Grupa Działania ma na celu inwestowanie w rozwój obszarów wiejskich w  ramach „LEADER”, czyli wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).

Jednym z najważniejszych zadań należących do LGD jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej realizowanie. Jest to dokument, który określa zasady działania Stowarzyszenia obejmując cały okres aplikacyjny. Wskazuje on priorytety oraz przedstawia budżet na poszczególne zadania. Znajdują się w nim również wszelkie ważne informacje na temat danego obszaru działania, ludności, potrzeb, czy celów, które sukcesywnie w ramach kilku lat będą realizowane.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa na terenie gminy Myślenice i Sułkowice, swoim zasięgiem obejmuje łącznie około 60 tys. mieszkańców.

Działalność LGD skupia się wokół dwóch centralnych aspektów:

  1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców.
  2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

W ramach bieżącego okresu aplikacyjnego PROW 2014-2020 Beneficjenci mogą starać się dotacje z zakresu:

– podejmowania działalności gospodarczej

– rozwoju działalności gospodarczej

– projektów „dużych” niekomercyjne

– projektów grantowych

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
KWOTA PREMII WYNOSI 90 000 ZŁ
100% DOFINANSOWANIA

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:
1. O pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa może ubiegać się podmiot mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Myślenice lub Gmina Sułkowice).
2. Beneficjent w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej.
3. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, w tym samozatrudnienie (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę).
4. Pierwsza transza dofinansowania zostaje wypłacona w wysokości 80% kwoty przyznanej pomocy po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy, druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
5. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
6. Beneficjent posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR >>WIĘCEJ INFORMACJI<< .
7. Wszystkie zakupione maszyny/sprzęty muszą być nowe.

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI MAKSYMALNIE 150 000 ZŁ NA UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UKIERUNKOWANEJ NA INNOWACJE
KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI MAKSYMALNIE 200 000 ZŁ NA UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY POZIOM DOFINANSOWANIA – 70%

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:
1. Miejsce oznaczone adresem, pod którym podmiot wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Myślenice lub Gmina Sułkowice).
2. Upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania podmiotowi pomocy na operację polegającą na podjęciu działalności gospodarczej.
3. Podmiot w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gosp., do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gosp., oraz nadal wykonuje tę działalność.
4. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę).
5. Należy utrzymać miejsce pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Okres związania z projektem- 5 lat.
6. Poziom dofinansowania – 70% kosztów kwalifikowanych (30% wkładu własnego).
7. Beneficjent posiada numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów ARiMR >>WIĘCEJ INFORMACJI<< .
8. Wszystkie zakupione maszyny/sprzęty muszą być nowe.

PROJEKTY GRANTOWE
POZIOM DOFINANSOWANIA 100%

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.
LGD „MDiG” realizuje projekty grantowe w trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane w ramach tych projektów mieszczą się w granicach: 5.000-50.000 zł.
Maksymalna kwota o jaką może ubiegać się jeden beneficjent to 100 000 zł.

PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE
POZIOM DOFINANSOWANIA 100%
(POMOC PRZYZNAWANA W FORMIE REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH)

PROJEKTY REALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

  1. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja
  2. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku
  3. Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem

Aktualny budżet Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią na realizację zadań w latach 2014-2020 wynosi 9 549 000,00 zł.

image_pdfDrukuj