PODSUMOWANIE WARSZTATU REFLEKSYJNEGO LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W dniu 27 lutego 2020r. odbył się warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

W spotkaniu udział wzięli: Członkowie Zarządu LGD, mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz Pracownicy Biura.

Warsztat podzielony był na kilka bloków tematycznych, podczas których omówiono i przeanalizowano m.in. zapisy umowy ramowej i Wytycznych 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR. Dyskusja dotyczyła również jakości składanych projektów, roli, jaką spełniają kryteria wyboru projektów oraz procedury wyboru operacji, zmian społeczno-gospodarczych mających wpływ na aktualność zapisów LSR. Na zakończenie wypracowano sposoby reagowania na sytuacje zagrażające osiągnięciu zaplanowanych wskaźników oraz sformułowano rekomendacje.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO ZA UDZIAŁ! 

image_pdfDrukuj