CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020.

Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców Gmin Myślenice i Sułkowice.

Drugi dotyczy inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii i rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

W ramach realizacji powyższych działań przyjęto zasadę, iż dodatkowo premiowani będą beneficjenci z tak zwanych grup defaworyzowanych:

  • osoby do 30 roku życia,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne.
image_pdfDrukuj