Najważniejsze informacje na temat projektów grantowych

PROJEKTY GRANTOWE
POZIOM DOFINANSOWANIA 100%

Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

LGD „MDiG” planuje realizacjęprojektów grantowychw trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane w ramach tych projektów mieszczą się w granicach: 5.000-50.000 zł (w każdym ogłoszeniu o naborze LGD wskaże inne limity wartości jednego grantu). Maksymalna kwota o jaką może ubiegać się jeden beneficjent to 100 000 zł.

BENEFICJENTEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH MOŻE BYĆ:

1. Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR),

2. Osoba prawna (inna niż LGD),

3. Grupa nieformalna, tj. np. Koło gospodyń wiejskich,

4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

GRANTOBIORCAMI NIE MOGĄ BYĆ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PROJEKTY TE BĘDĄ REALIZOWANE W NASTĘPUJĄCYCH
KIERUNKACH TEMATYCZNYCH:

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i ekologiczna

1. Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków

2. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

—Wsparcie działań i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

1. Wsparcie finansowe grup zainteresowań lub organizacja czasu wolnego

2. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty 
lub konserwacja

—Promocja obszaru – działania i publikacje  

Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne

image_pdfDrukuj