OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 4/2018/G- INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA I EKOLOGICZNA

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
O POWIERZENIE GRANTÓW NR 4/2018/G 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”,
działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
na zadania z zakresów:

zachowanie dziedzictwa lokalnego;

i/lub

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach przedsięwzięcia:

Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych
lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
wybudowanie ścieżek rekreacyjnych i/lub dydaktycznych i/lub miejsc służących turystyce i/lub oznakowanie szlaków turystycznych i/lub obiektów historycznych i/lub przysiółków

Instytucja organizująca nabór:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”,
ul. Rynek 6, 32-440 Sułkowice

WNIOSKI O POWIERZENIE GRANTU MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE:
OD 06-06-2018r. DO 20-06-2018r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” miejscowość: Myślenice, przy ul. Słowackiego 28, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla grantobiorcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin naboru wniosków upływa w dniu 20.06.2018 r. o godz. 14:00.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 5 zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz z § 2 ust. 1 pkt. 6 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CELE I WSKAŹNIKI:

Cel ogólny LSR: 2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy LSR: 2.1. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjno- turystycznej dla poprawy życia mieszkańców

Przedsięwzięcie: 2.1.4. Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków

Wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub liczba oznakowanych szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków – 5 sztuk

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków – punkty kontrolne wskazane na karcie wstępnej oceny wniosków, której wzór znajduje się w dokumentacji konkursowej.
 2. Zgodność zadania z LSR, tj:
 3. a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. b) zgodności z Programem, w tym z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz formą wsparcia,
 5. c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 6. d) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 7. Spełnienie kryteriów wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów.

UWAGA!

O powierzenie grantu nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW:

 1. Grantobiorca/Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku – maksymalnie 3 pkt
 2. Wielkość miejscowości, gdzie będzie realizowana operacja trwale związana z gruntem lub z obiektem lub konkretną działalnością w danej miejscowości – maksymalnie 3 pkt
 3. Projekt jest dedykowany dla osób z grup defaworyzowanych – maksymalnie 3 pkt
 4. Wkład własny – maksymalnie 1 pkt
 5. Wykorzystanie lokalnych zasobów:  lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji – maksymalnie 4 pkt
 6. Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru – maksymalnie 2 pkt
 7. Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD – maksymalnie 1 pkt
 8. Siedziba Grantobiorcy/ Wnioskodawcy (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) – maksymalnie 3 pkt
 9. Zaangażowanie partnerów w realizację projektu – maksymalnie 2 pkt
 10. Grantobiorca/ Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny wpisany do KRS (do rejestru: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ), rejestru stowarzyszeń zwykłych lub kościelne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną potwierdzone przez właściwy organ administracji państwowej – maksymalnie 4 pkt
 11. Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem – maksymalnie 4 pkt
 12. Grantobiorca/ Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie/ powierzenie grantu w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków – maksymalnie 4 pkt

Dodatkowo kryteria wyboru grantobiorców wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.dalin-goscibia.pl w zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY  oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru Grantobiorcy wynosi 17 (tj. 50% punktów możliwych do zdobycia).

Formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu, instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu, instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, LSR, kryteria wyboru grantobiorców, dostępne są na stronie internetowej LGD www.dalin-goscibia.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te dostępne są w Biurze LGD: ul. Słowackiego 28, 32-400 Myślenice, w godz. od 8:00 do 15:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 80 000, 00 zł

Minimalna kwota pomocy na jedno zadanie: 5 000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 16 000,00 zł

Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych zadania

Procent kwoty pomocy  przypadający na granty , które będą realizowane przez JSFP w ramach całego projektu grantowego: 20%

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych zadania

Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań w ramach projektu grantowego: realizacja zadania przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA
ORAZ KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCY:

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami.
 2. Dokumenty potwierdzające, że Grantobiorca posiada:
 • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji (zadania), którą zamierza realizować, lub
 • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji (zadania), którą zamierza realizować, lub
 • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji (zadania), którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji (zadania), którą zamierza realizować.
 1. Opis zgodności z kryteriami.
 2. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD – na formularzu udostępnionym przez LGD.
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 8.00 do 15.00

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów – 4/2018/G

 

Wniosek o powierzenie grantu i załączniki:

Formularz wniosku o powierzenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu

Opis zgodności z kryteriami

Oświadczenie Grantobiorcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie Grantobiorcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku

Oświadczenie Grantobiorcy o promowaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

 

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

Formularz umowy o powierzenie grantu

Formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie z realizacji zadania

Wzór tablicy informacyjnej  (tablica o wymiarach 80 cmx60cm, zamieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

 

Dokumenty pomocnicze:

Lokalne kryteria wyboru grantu

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego

LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

image_pdfDrukuj