Podsumowanie warsztatu refleksyjnego 22.02.2018r.

PODSUMOWANIE WARSZTATU REFLEKSYJNEGO
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

warsztat logoW dniu 22 lutego 2018 r. odbył się warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Między Dalinem i Gościbią”. W spotkaniu udział wzięli: Członkowie Zarządu LGD, Członkowie Rady LGD, Przedstawiciel sąsiedniego LGD, mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz Pracownicy Biura.

Warsztat podzielony był na kilka bloków tematycznych, podczas których omówiono i przeanalizowano m.in. zapisy umowy ramowej i Wytycznych 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR. Dyskusja dotyczyła również jakości składanych projektów, roli, jaką spełniają kryteria wyboru projektów oraz procedury wyboru operacji, zmian społeczno-gospodarczych mających wpływ na aktualność zapisów LSR. Na zakończenie wypracowano sposoby reagowania na sytuacje zagrażające osiągnięciu zaplanowanych wskaźników oraz sformułowano rekomendacje.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej. Zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 (która ten mechanizm wprowadziła) oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie warsztatu refleksyjnego. Celem warsztatu jest analiza osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią podstawę ewaluacji zewnętrznej.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WARSZTATU REFLEKSYJNEGO ZA UDZIAŁ! 

image_pdfDrukuj