Informacje pomocnicze dla Wnioskodawców

INFORMACJE POMOCNICZE

DLA WNIOSKODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK

W RAMACH NABORU 4/2017 i 5/2017

 

1) Zaleca się, aby wnioski wypełniać elektronicznie. Wersja na CD i na wydruku, które wnioskodawca przekazuje do LGD, muszą być identyczne.

2) Wnioski należy przygotować w dwóch egzemplarzach (jeden dla LGD, jeden dla Wnioskodawcy).

3) Wniosek i załączniki dla LGD powinny być  spięte w miękkim skoroszycie, niezszywane, sporządzone jednostronnie z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD.

4) Kopie oryginałów dokumentów, zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, mogą być potwierdzane na kopii przygotowanej przez wnioskodawcę, za okazaniem oryginału, przez pracowników biura LGD.

5) Zaświadczenia dołączane do wniosku muszą być aktualne- instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy szczegółowo wskazuje ich „termin ważności”.

6) Przyjmując wniosek pracownik biura LGD zlicza i spisuje wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku o przyznanie pomocy.

7) Wniosek musi być odpowiednio podpisany – tj. przez wnioskodawcę lub osoby uprawnione do występowania w jego imieniu (w przypadku osób prawnych wpisanych do KRS, pracownik biura odwołuje się do danych zawartych w elektronicznym systemie informacji KRS).

8) Kompletność wniosku złożonego do LGD  usprawni  późniejszą weryfikację w Samorządzie Województwa. Wybrany do realizacji przez LGD wniosek może być uzupełniony jednorazowo na wezwanie Samorządu Województwa w terminie 7 dni.

image_pdfDrukuj