Ważna informacja dla Wnioskodawców

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

DOTYCZY NABORU NR 1/2017, 2/2017, 3/2017

Przypominamy, iż nabór wniosków w LGD „Między Dalinem i Gościbią” trwa od 11.05.2017r. do 25.05.2017 r.

Wnioski przyjmowane są w godzinach 9.00 – 14.00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28).

W związku z czym w dniu 25.05.2017 r. (ostatni dzień naboru) wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 14.00 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów.

Przypominamy, że po złożeniu wniosku nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy też wprowadzania jakichkolwiek zmian do złożonej dokumentacji.

Informujemy również, iż w okresie naborów nie ma możliwości konsultacji wniosków bez uprzedniego umówienia się telefonicznego.

W dniach 24 maja (środa) i 25 maja (czwartek) konsultacje nie będą udzielane.

 

Uwagi usprawniające złożenie wniosku:

1. Wniosek i biznesplan powinien być wypełniony we wszystkich polach zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i odpowiednio informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. W przypadku wniosku o przyznanie pomocy należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość „0,00”.

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.

3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD – zawierająca nazwę Wnioskodawcy i tytuł operacji) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona w skoroszycie a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.

5. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone w takiej samej kolejności, zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach”.Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów.

6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

7. Wniosek o przyznanie pomocy należy zapisać w formacie excel, natomiast biznesplan w formacie word. Jeśli to możliwe, prosimy o wgranie na płytkę CD/DVD pozostałych załączników.

 

image_pdfDrukuj