OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

OGŁOSZENIE  O NABORZE NR 3/2017

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania

„Miedzy Dalinem i Gościbią”,

działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwijania działalności gospodarczej ukierunkowanych na innowacje

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy: do 70%

w wysokości: maksymalnie 200 000 PLN

(słownie: dwieście tysięcy złotych)

na operację innowacyjną związaną z utworzeniem jednego miejsca pracy

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 11-05-2017 do 25-05-2017

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, miejscowość: Myślenice, przy ul. Słowackiego 28, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy.

Przedsięwzięcie 1.1.2. Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach.

Wskaźniki produktu: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 2 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 20 punktów.

 

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: Myślenice, przy ul. Słowackiego 28, w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł.

Intensywność  pomocy i  forma  wsparcia: do  70%  kosztów  kwalifikowalnych  w formie refundacji.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

2. Biznesplan wraz z załącznikami

3. Opis zgodności z kryteriami

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 8.00 do 15.00.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze wniosków – 3/2017

 

Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Opis zgodności z kryteriami

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pdf /tutaj/ lub Word /tutaj/

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy – pdf /tutaj/ lub Word /tutaj/

Oświadczenie Wnioskodawcy o promowaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” – pdf /tutaj/ lub Word /tutaj/

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pdf /tutaj/ lub excel /tutaj/

 

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik 3 A do umowy o przyznaniu pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Wzór tablicy informacyjnej   (tablica o wymiarach 80 cmx60cm, zamieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

 

Dokumenty pomocnicze:

Lokalne kryteria wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

 

Pozostałe dokumenty do wglądu dotyczące realizowanej operacji

 

image_pdfDrukuj