ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE

Zrząd LGD „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza do składania ofert na:

OPRACOWANIE PRZEWODNIKA – MAPY TURYSTYCZNEJ „SZLAK FIGUR PRZYDROŻNYCH I INNYCH MIEJSC HISTORYCZNYCH na obszarze LGD „Między Dalinem i Gościbią”,

1. Zamówienie obejmuje:

I. Wytypowanie i opis figur przydrożnych i innych miejsc historycznych posiadających cechy umożliwiające ich wykorzystanie w przewodniku oraz jako ewentualne ponadlokalne produkty turystyczne.

II. Wytypowanie i opis atrakcji przyrodniczych, posiadających cechy jw.

III. Opracowanie „Szlaku figur przydrożnych i innych miejsc historycznych” na terenie gmin Myślenice i Sułkowice wraz z łączącymi się z nim innymi szlakami turystyczno – rekreacyjnymi.

IV. Opracowanie przewodnika, wraz z mapą turystyczną i opisem tras.

Do pobrania specyfikacja zamówienia wraz z formularzem ofertowym >>TUTAJ<<

Zakres I części opracowania:

W ramach I części opracowania Wykonawca dokona przeglądu figur przydrożnych, kapliczek oraz innych, zabytków kultury materialnej oraz wytypuje te z nich, które Jego zdaniem w obecnej formie, lub po przeprowadzeniu niezbędnych prac renowacyjnych, mogą być wykorzystane jako elementy „Szlaku figur przydrożnych i innych obiektów historycznych” prowadzącego przez gminy Myślenice i Sułkowice.

Propozycję opracowania Wykonawca przedstawi Zarządowi i uzyska jego akceptację. Wykonawca zadba również o dodatkowe opinie instytucji kultury z terenu LGD (można to zrealizować poprzez zaproszenie przedstawicieli tych instytucji na spotkanie z Zarządem LGD, na którym Wykonawca dokona prezentacji cz. I opracowania).

Wykonawca, uzyska możliwość dostępu do opracowań wykonanych przez gminy:
Myślenice: Gminna inwentaryzacja zabytków.
Sułkowice: Gminna inwentaryzacja zabytków – opr. 2008 r.
i wykorzystania zawartych w nich opisów i zdjęć bez konieczności wnoszenia opłat z tyt. praw autorskich.

Zakres II części opracowania:

W ramach II części opracowania Wykonawca dokona przeglądu atrakcji przyrodniczych, pod kątem ich możliwego zagospodarowania dla celów turystyczno rekreacyjnych. Wykonawca wytypuje, te przyrodniczo ciekawe miejsca i obiekty, które w obecnej formie, lub po zrealizowaniu przedsięwzięć mających na celu ich ochronę, mogą zostać rozpropagowane i włączone do zasobów udostępnianych na cele turystyczno – rekreacyjne.

Propozycję opracowania Wykonawca przedstawi Zarządowi i uzyska jego akceptację. Wykonawca zadba również o dodatkowe opinie instytucji zajmujących się ochroną przyrody działających na terenie LGD(można to zrealizować poprzez zaproszenie przedstawicieli tych instytucji na spotkanie z Zarządem LGD, na którym Wykonawca dokona prezentacji cz. II opracowania).

Zakres III części opracowania:

Podstawowym zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie „Szlaku figur przydrożnych i innych miejsc historycznych”, łączącego wytypowane w części pierwszej obiekty, z odpowiednim opisem i załącznikami graficznymi.

Dodatkowo wykonawca przedstawi koncepcję innych szlaków turystycznych (i\lub rekreacyjnych) wykorzystujących walory przyrodniczo – krajobrazowe wytypowane w części II opracowania. Dla proponowanych szlaków wykonawca określi podstawowe założenia ich wyznaczenia oraz przybliżony ich przebieg.

Propozycję opracowania Wykonawca przedstawi Zarządowi i uzyska jego akceptację. Wykonawca zadba również o dodatkowe opinie lokalnych organizacji turystycznych (dopuszczalną formą opinii będzie wypowiedzenie się przedstawicieli lokalnych organizacji turystycznych na spotkaniu z Zarządem poświęconemu prezentacji projektu szlaku).

Zakres IV części opracowania:

W części IV Wykonawca wykona finalne elementy zamówienia. Przewodnik turystyczny dla obszaru LGD Między Dalinem i Gościbią oraz mapę informacyjno – promocyjną z zaznaczonymi głównymi szlakami oraz najistotniejszymi obiektami i miejscami o znaczeniu historycznym, zaprojektowanym „Szlaku figur przydrożnych i innych obiektów historycznych”, łączącymi się z nim szlakami turystycznymi oraz szczególnie cennymi walorami przyrodniczymi.

Przewodnik turystyczny winien zawierać:

  • optymalny opis „Szlaku figur przydrożnych i innych obiektów historycznych” wraz z ilustracjami ;
  • skrócone opisy innych, istniejących już tras (szlaków turystycznych) w szczególności łączących się ze szlakiem „Szlakiem figur przydrożnych i innych obiektów historycznych”;
  • mapę turystyczną (składaną do formatu przewodnika), oraz część poradnikową (zbiór informacji praktycznych dla turysty): hotele, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, komunikacja i inne zaproponowane przez Wykonawcę.

Propozycję opracowania Wykonawca przedstawi Zarządowi i uzyska jego akceptację.

Całość opracowania powinna być przygotowana do wydruku, powielania oraz wykorzystania promocyjnego na stronie internetowej Stowarzyszenia.

2. Składanie ofert

Oferty, na formularzu stanowiącym załącznik do specyfikacji, należy składać w Biurach LGD „Między Dalinem i Gościbią w godzinach urzędowania osobiście
Biuro w Sułkowicach ul. Rynek 6, 32-440 Sułkowice,
tel. (12)273-00-13, (12)376-71-96
Biuro w Myślenicach ul Rynek 8/9 32-400 Myślenice,
tel. (12)274-00-65
lub przesłać w wersji elektronicznej (zeskanowany, podpisany formularz oferty) na adresy e-mail:[email protected][email protected] do dnia 21 listopada 2011r.

Formularze mogą być poszerzane w ramach zaproponowanej struktury, ułatwiającej porównywalność ofert.

Do oferty należy załączyć posiadane referencje i\lub miejsca publikacji opracowań o podobnym charakterze wykonanych przez Wykonawcę lub Członków zespołu.

3. Ocena ofert i wybór wykonawcy

Zarząd LGD wyłoni Wykonawcę, kierując się następującymi kryteriami:

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Waga Max
1 Zakres opracowania 5 2 10
2 Gwarantowana jakość 5 2 10
3 Posiadane doświadczenie (potwierdzone) 5 3 15
4 Cena Oferty *) 5 2 10
5 Termin opracownaia 5 1 5

*) Uwaga: Zamawiający preferuje Wykonawców, planujących płatności po zakończeniu realizacji całego zamówienia, dlatego cena oferty do porównania obliczona będzie wg. zależności:

CO = P + 0,75* K

gdzie:
P – suma płatności pośrednich
K – płatność końcowa

W przypadku uzyskania ofert uniemożliwiających ich porównanie na podstawie ww. kryteriów, Zarząd LGD, wystąpi z prośbą o ich uściślenie. Wystąpienie to zostanie skierowane do wszystkich oferentów uczestniczących w postępowaniu.

Kontakt w sprawie wyjaśnień treści specyfikacji: Adam Gumularz – 605-610-639

 

image_pdfDrukuj