Zapraszamy do składania ofert na opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia

Zarząd LGD „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza do składnia ofert na realizację zamówienia:
Opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia:
„Po zdrowie na Dalin i Gościbię – infrastruktura i usługi dla turystyki aktywnej”:

1. Studium wykonalności powinno zawierać informacje,  wnioski i zalecenia dla Zarządu LGD dotyczące preferowanych działań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • analizę zasobów gmin Myślenice i Sułkowice pod kątem potencjału dla rozwoju turystyki aktywnej,
 • wyniki przeprowadzonych badań marketingowych pod kątem zapotrzebowania na działania inwestycyjne i usługi istotne dla realizacji przedsięwzięcia,
 • identyfikację możliwych projektów i źródeł ich finansowania,
 • powiązanie przedsięwzięcia „Po zdrowie … „ z pozostałymi przedsięwzięciami z LSR /naszej i naszych sąsiadów/ .

2. Przedsięwzięcie opisano w tabeli 10 Lokalnej Strategii Rozwoju „Między Dalinem i Gościbią”

Rodzaj
Wskaźnika
Wskaźnik Wartość w 2015 roku
Oddziaływanie • Ilość turystów na 100 mieszkańców (wskaźnik Schneidera) 23
Rezultatu • Ilość nowych przedsięwzięć gospodarczych świadczących usługi turystyczne, w tym agroturystyczne 6
• Ilość nowych lub zmodernizowanych obiektów obsługi ruchu turystycznego, 4
• Ilość działań promocyjnych związanych z turystyką aktywną oraz wytyczaniem i oznakowaniem szlaków, wraz z budową małej architektury 10
Produktu Działanie Ilość projektów Średnia kwota
[tys. zł]
Ok. łącznie
[tys. zł]
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 2 70 140
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 4 80 320
„Odnowa i rozwój wsi” 4 100 400
„Małe projekty” 10 20 200

Przykłady projektów:

 • wytyczenie i oznakowanie szlaków,
 • budowa i modernizacja małej architektury,
 • tworzenie i rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne, w tym agroturystyczne,
 • działania promocyjne (wydawnictwa, udział w targach, imprezy kulturalno-rekreacyjne),
 • budowa i modernizacja publicznych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego

Wszelkie informacje dotyczące LGD oraz planowanych przedsięwzięć zawiera Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią”
https://www.dalin-goscibia.pl/dokumenty/Dokumenty/LSR_Miedzy_Dalinem_i_Goscibia.pdf

3. Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przewidziano kwotę 7.500 zł brutto.

4. Termin realizacji zamówienia nie później niż 31 sierpnia 2010r.

5. Oferentów prosimy o przedstawienie do dnia 04.06.2010 oferty obejmującej:
I. Deklarację zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2010 r. za kwotę 7.500 zł brutto.
II. Informacje będące przedmiotem oceny oferty:

 1. Minimalny, gwarantowany zakres opracowania (np. spis treści, wraz ze scharakteryzowaniem głównych rozdziałów;)
 2. Gwarantowaną metodologię badań zasobów terenu LGD, (np. analiza statystyk GUS, ankiety prowadzone przez ……., itp.)
 3. Przykładowe propozycje projektów, po jednym z każdego działania, dla którego określono wskaźnik produktu przedsięwzięcia, tj. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”. Minimalny wymagany opis projektu należy dokonać w oparciu o kartę: PROPOZYCJA PROJEKTU, stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji zamówienia.
 4. Referencje (max 5)  i\ lub inne informacje potwierdzające kompetencje merytoryczne firmy (osoby) do realizacji zamówienia.
 5. Wyboru oferty dokona Zarząd w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Waga Max
 1 Zakres oprcowania 5 2 10
 2 Metodologia badań zasobów LGD 5 2  10
 3 Propozycje projektów do realizacji w ramach przedsięwzięcia 5 3  15
 4 Referencje 5 1  10

Oferty będą oceniane metodą porównawczą, niezależnie przez Członków Zarządu. Oferta oceniona najwyżej otrzyma punktów 5, oferta oceniona najniżej 1 pkt.
Kontakt w sprawie oferty:
Adam Gumularz
tel. 605-610-639
e-mail: [email protected]

Ogłoszenie w formacie pdf

Załącznik – propozycja projektu w formacie PDF 

Załącznik – propozycja projektu w formacie MS WORD 2000

 

image_pdfDrukuj