Podsumowanie XXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

W dniu 29.05.2023r. w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyło się XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

Sala wypełniona była po brzegi przez bardzo licznie przybyłych członków, który wykazywali duże zainteresowanie działalnością LGD, w tym PROW. Zgromadzenie prowadził wybrany przez uczestników na Przewodniczącego Zebrania Prezes Stowarzyszenia Kazimierz Dąbrowski. W trakcie Zebrania członkowie jednogłośnie udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. W dalszej części Zebrania uchwalono zmiany w statucie, wybrano nową 13 osobową Radę decyzyjną, która w ramach PROW wybiera wnioski do realizacji, wybrano również nowy 5 osobowy Zarząd, oraz nową 3 osobową Komisję Rewizyjną.

W trakcie zebrania przeprowadzono również konsultacje nowo przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2023-2027. Po konsultacji oraz dyskusji Zebranie Walne jednogłośnie przyjęło nową Lokalną Strategię Rozwoju do realizacji na nowy okres programowania. W trakcie zebrania jej uczestnicy jednogłośnie opowiedzieli się za zwiększeniem obszaru LGD „MDiG” o kolejne pięć gmin w tym; Wiśniowa, Raciechowice, Lubień, Tokarnia i Pcim. Zebranie walne upoważniło i zobowiązało Zarząd do wszelkich skutecznych działań mających na celu wybór naszej LSR na nowy okres aplikacyjny 2023-2027.

image_pdfDrukuj