Projekty społeczne- niekomercyjne- krótka charakterystyka

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020. Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców Gmin Myślenice i Sułkowice. Drugi dotyczy inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii i rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Drugi cel realizowany jest przede wszystkim poprzez ogłaszanie naborów wniosków na projekty społeczne, np. doposażenie organizacji w niezbędny do funkcjonowania sprzęt, zakup strojów regionalnych, budowę boisk rekreacyjnych, organizację imprez promujących obszar, opracowanie publikacji i albumów.

RODZAJE DOFINANSOWAŃ

PROJEKTY GRANTOWE
POZIOM DOFINANSOWANIA 100%

LGD „MDiG” realizacje projekty grantowe w trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane w ramach tych projektów mieszczą się w granicach: 5.000-50.000 zł

Zakresy tematyczne:
1. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i ekologiczna
2. Wsparcie działań i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
—3. Promocja obszaru – działania i publikacje  

PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE
POZIOM DOFINANSOWANIA 100%
(POMOC PRZYZNAWANA W FORMIE REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH)
BENEFICJENTEM PROJEKTÓW DUŻYCH MOŻE BYĆ:

PROJEKTY REALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:

  1. Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja
  2. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku
  3. Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem

Szczegółowe informacje dotyczące działalności  LGD „MDiG” dostępne są na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl oraz w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Słowackiego 28 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65. Pracownicy Biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskania dotacji. Zachęcamy do kontaktu!

image_pdfDrukuj