OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021- operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje z zakresu:

podejmowania działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu (premii)
w wysokości: 90 000 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 

na operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE:
OD 04-02-2021r. DO 18-02-2021r.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW UPŁYWA 18.02.2021 R. O GODZ. 14:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” miejscowość: Myślenice, przy ul. Słowackiego 28, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Cel ogólny 1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy

Przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa– 6 szt.

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.plw zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% tj. 20 pkt. z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby 40 punktów.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: Myślenice przy ul. Słowackiego 28, w godz. od 8.00 do 15.00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:
540 000,00 zł

Intensywność pomocy: 90 000,00 zł

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

 1. Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku- 2 pkt
 2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy na obszarze LGD „MDiG” – 3 pkt
 3. Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy- 1 pkt
 4. Wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej (ze względu na wiek) – 2 pkt
 5. Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, lub projekt jest dedykowany dla osób niepełnosprawnych- 2 pkt
 6. Wykorzystanie lub działanie na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, krzewienia kultury fizycznej lub rekreacji- 3 pkt
 7. Ochrona i promocja ochrony środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu- 1 pkt
 8. Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru- 2 pkt
 9. Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD- 1 pkt
 10. Okres i miejsce zamieszkania lub siedziba Wnioskodawcy na obszarze LGD – 3 pkt
 11. Zaspokojenie potrzeb określonych w LSR ze względu na dostęp do rynku pracy- 2 pkt
 12. Przedmiot realizacji operacji – 4 pkt
 13. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej- 3 pkt
 14. Wpływ na rozwój obszaru LGD „Między Dalinem i Gościbią”- 3 pkt
 15. Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem- 4 pkt
 16. Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków- 4 pkt

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem (złożony w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, oraz w formie elektronicznej na płytach CD-DVD).
 2. Opis zgodności z kryteriami
 3.  Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania
oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 8:00 do 15:00.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

Załączniki do umowy:

(tablica o wymiarach 80 cmx60cm, zamieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO WGLĄDU DOTYCZĄCE REALIZACJI OPERACJI

Dokumenty pomocnicze:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

image_pdfDrukuj