UWAGA WNIOSKODAWCY! WAŻNE ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU!

Informujemy, iż od dnia 10 września 2020 r. obowiązuje zmienione ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. Skrócenia okresu dotyczącego niewykonywania działalności gospodarczej z 2 lat na 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy – dotyczy wnioskodawców podejmujących działalność gospodarczą.
  2. Biznesplan składany będzie na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD) a nie dostarczany w formie papierowej.
  3. Przesunięcia obowiązku zgłoszenia się przez beneficjenta do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej na etap wypłaty płatności końcowej. Tym samym na etapie składania wniosku o płatność pierwszej transzy beneficjent będzie zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
  4. Zobowiązania beneficjenta do podjęcia i wykonywania działalności, zgłoszenia się i podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom rentowym i ubezpieczeniu wypadkowemu lub utworzenia i utrzymania miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
    1. Zobowiązanie dotyczące podleganiu ubezpieczeniom uznaje się za realizowane, jeżeli w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

Rozporządzenie zmieniające

image_pdfDrukuj