INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, przedstawiamy kilka  ważnych informacji dotyczących dokumentacji aplikacyjnej.  

Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach, zgodnie z instrukcją  wypełniania wniosku- kiedy dane pole wniosku nie dotyczy – należy wstawić „ – ”, a w  przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji  papierowej (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy). Komplet powinien być trwale spięty, umieszczony w skoroszycie. Dokumentów nie należy bindować. Do wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną  wniosku (na płycie CD/DVD), w plikach programu Excel (w formacie  z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).  Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame, co potwierdza się  oświadczeniem wnioskodawcy o tożsamości tych wersji. Oświadczenie  stanowi załącznik do wniosku.  

Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany w wyznaczonych  do tego miejscach. 

Załączniki załączone do wniosku powinny być ułożone zgodnie z wykazem  załączników we wniosku w sekcji „Informacje o załącznikach”. Dokumenty  wielostronicowe powinny być spięte. Uporządkowane dokumenty pozwolą na szybkie ich policzenie przez Pracownika LGD i skrócenie  czasu rejestrowania wniosków.  

Załączniki należy sprawdzić pod kątem terminu ich ważności (terminu ich  wystawienia przed złożeniem wniosku) zgodnie z instrukcją wypełniania. 

W przypadku kopii dokumentów wymagających potwierdzenia przez  pracownika LGD za zgodność z oryginałem, należy przedłożyć do wglądu  oryginały tych dokumentów.

Wypełniając wniosek o przyznanie pomocy Wnioskodawca musi posiadać  numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, a do wniosku załączyć kopię decyzji o wpisie do ewidencji  producentów lub kopię Zaświadczenia o nadanym numerze. Więcej informacji:   https://dalin-goscibia.pl/2020/10/15/wazna-informacja-dla-wnioskodawcow-obowiazek-posiadania-numeru-identyfikacyjnego-producenta/

W przypadku, gdy planowana w ramach operacji inwestycja jest trwale  związana z nieruchomością (tj. budowa, przebudowa, remont połączony z  modernizacją, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń  wymagających posadowienia) do wniosku należy wpisać numer  elektronicznej księgi wieczystej dotyczącej danej działki (co umożliwi  sprawdzenie danych dotyczących właściciela tej działki) lub załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości np. odpis z  ksiąg wieczystych. W przypadku nieruchomości będących w posiadaniu  zależnym, należy dodatkowo dołączyć Oświadczenie właściciela(i) lub  współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na  realizację operacji oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do  nieruchomości/dokument potwierdzający prawo do dysponowania  nieruchomością np. umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia, która powinna  zawierać numer elektronicznej księgi wieczystej dotyczącej danej działki.  Umowa ta powinna być podpisana przez wszystkich właścicieli/  współwłaścicieli (wskazanych w księgach wieczystych) i być sporządzona co  najmniej na okres realizacji operacji i okres trwałości operacji tj. min. 7 lat  licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Powinna też zawierać  zapis o braku możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy.  

Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może spowodować odrzucenie wniosku lub nieprzyznanie punktów na zgodności z kryteriami wyboru  operacji, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność i kompletność składanej  dokumentacji.

W przypadku załączania do wniosku o przyznanie pomocy dokumentów  potwierdzających doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze  podobnym do operacji, którą zamierza realizować, należy załączyć takie dokumenty  z których wynika zakres zrealizowanych zadań, w tym np. umowę o dofinansowanie  projektu wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym projektu.  

Wnioski które nie zostaną zarejestrowane w Biurze LGD w terminie naboru –  zostaną ocenione jako niezgodne z LSR, a tym samym nie będą podlegały  wyborowi/nie mogą uzyskać dofinansowania.

W sytuacji, gdy dwa wnioski o przyznanie pomocy otrzymają równą liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, o kolejności na liście rankingowej decyduje  kolejność złożenia wniosku w Biurze LGD. 

image_pdfDrukuj