OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2020- operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

zachowanie dziedzictwa lokalnego;

i/lub

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji
Intensywność pomocy: do 100%
w wysokości: do 55 000 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) 

na operacje polegające na budowie lub budowie wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE:

OD 22-10-2020r. DO 05-11-2020r.

Termin naboru wniosków upływa w dniu 05.11.2020 r. o godz. 14:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” miejscowość: Myślenice, przy ul. Słowackiego 28, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Cel ogólny 2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji i sportu dla podnoszenia jakości życia mieszkańców
Cel szczegółowy 2.1. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjnoturystycznej dla poprawy życia mieszkańców
Przedsięwzięcie 2.1.3. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku
Wskaźniki produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 3 szt.
Wskaźnik rezultatu: 
* Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl w zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 16 pkt.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: Myślenice przy ul. Słowackiego 28, w godz. od 8.00 do 15.00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 165 000,00 zł

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

  1. Grantobiorca/ Wnioskodawca ma udokumentowane doświadczenie w przedmiocie realizowanego wniosku- 4 pkt
  2. Wielkość miejscowości, gdzie będzie realizowana operacja trwale związana z gruntem lub z obiektem lub konkretną działalnością w danej miejscowości- 3 pkt
  3. Projekt jest dedykowany dla osób z grup defaworyzowanych- 3 pkt
  4. Wykorzystanie lub działanie na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, krzewienia kultury fizycznej lub rekreacji- 4 pkt
  5. Operacja ma innowacyjny charakter dla obszaru- 2 pkt
  6. Członkostwo w LGD – projekty składane przez członków LGD- 1 pkt
  7. Siedziba Grantobiorcy/ Wnioskodawcy (z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)- 3 pkt
  8. Grantobiorca/ Wnioskodawca reprezentuje sektor społeczny wpisany do KRS (do rejestru: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ), rejestru stowarzyszeń zwykłych lub kościelne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną potwierdzone przez właściwy organ administracji państwowej- 4 pkt
  9. Promocja Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” w trakcie całego okresu związania z projektem- 4 pkt
  10. Grantobiorca/ Wnioskodawca konsultował wniosek o dofinansowanie/ powierzenie grantu w biurze LGD, przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków- 4 pkt

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (złożony w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznie na płytach CD-DVD) wraz z załącznikami
2. Opis zgodności z kryteriami
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych
4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 8:00 do 15:00.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

(tablica o wymiarach 80 cmx60cm, zamieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

Dokumenty pomocnicze:

Załącznik nr 1 do Wytycznych 6_4_2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Pozostałe dokumenty do wglądu dotyczące realizowanej operacji

image_pdfDrukuj