INFORMACYJNE OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I GRANTOBIORCY – KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020

W okresie realizacji operacji Beneficjent/Grantobiorca informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, np. poprzez: plakat, tablicę informacyjną, tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablice lub bilbord dużego formatu oraz za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej.
Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Wszystkie zasady określające prawidłowe informowanie opinii publicznej o otrzymanej pomocy znajdują się w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Ponadto przypominamy, że beneficjent ma obowiązek informowania o pomocy uzyskanej z budżetu LSR zgodnie z Zasadami informowania określonymi przez LGD. Każdy Beneficjent/Grantobiorca, który w ramach oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru otrzymał punkty za promowanie LGD „Między Dalinem i Gościbią” zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu realizacji operacji tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm x 60cm.

image_pdfDrukuj