CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020

CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020

Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020.

Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru i mieszkańców Gmin Myślenice i Sułkowice.

Drugi dotyczy inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii i rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

W ramach realizacji powyższych działań przyjęto zasadę, iż dodatkowo premiowani będą beneficjenci z tak zwanych grup defaworyzowanych:

  • osoby do 30 roku życia,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne.

Poniższa tabela przedstawia główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju z podziałem na cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia:

Cel Ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcia Kwota
Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowa różnorodności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału obszaru  i mieszkańców Wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy 1.1.1 Wsparcie finansowe dla prowadzących własną firmę lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą 2.850.000,00 zł
1.1.2 Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach 400.000,00 zł
Suma 3.250.000,00 zł
Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców 2.1.1 Wsparcie finansowe grup zainteresowań lub organizacja czasu wolnego 210.000,00 zł
2.1.2 Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z  tradycjami lub rzemiosłem 300.000,00 zł
2.1.3 Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku 1.870.000,00 zł
2.1.4 Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub  obiektów historycznych lub przysiółków 220.000,00 zł
Promocja obszaru i aktywizacja społeczna mieszkańców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.2.1 Szkolenia, doradztwo, spotkania informacyjne dla instytucji, mieszkańców, pracowników i organów LGD 990.000,00 zł
2.2.2 Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez  kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne 891.000,00 zł
Dbałość o stan środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych oraz zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego 2.3.1 Kampanie lub akcje promujące działania proekologiczne lub zdrowotne 30.000,00 zł
2.3.2 Ochrona lub rewitalizacja zabytków lub ich remonty lub konserwacja 150.000,00 zł
Suma 4.661.000,00 zł
Suma ogółem 7.911.000,00 zł

 

image_pdfDrukuj