Nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2”- do 25 tys. zł na podejmowanie działalności gospodarczej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2”
w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.

Rekrutacja trwa od 10 sierpnia 2018 roku

Formularze rekrutacyjne można składać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Myślenicach ul. Klakurki 2a/b od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:

1) osób powyżej 50 roku życia,
2) osób długotrwale bezrobotnych,
3) osób z niepełnosprawnościami,
4) osób o niskich kwalifikacjach,
5) kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: http://www.marr.pl/dcb2/

 

image_pdfDrukuj