WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW ORAZ GRANTOBIORCÓW DOTYCZĄCE AKTUALNYCH NABORÓW WNIOSKÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW ORAZ GRANTOBIORCÓW DOTYCZĄCE AKTUALNYCH NABORÓW WNIOSKÓW

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, które dotyczą składania wniosków o przyznanie pomocy/ wniosków o powierzenie grantów w ramach aktualnych naborów wniosków.

1) Zaleca się, aby wnioski wypełniać elektronicznie. Wersja wniosku na CD i na wydruku, które Wnioskodawca/Grantobiorca przekazuje do LGD, muszą być identyczne. Zaleca się by wnioski drukowane były z wersji zapisanej na płycie CD/DVD.

2) Wniosek wraz z załącznikami należy przygotować w dwóch egzemplarzach (jeden dla LGD, jeden dla Wnioskodawcy/Grantobiorcy).

3) Wniosek i załączniki dla LGD powinny być  spięte w miękkim skoroszycie, niezszywane, sporządzone jednostronnie z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD.

4) Kopie oryginałów dokumentów, zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o powierzenie grantu, mogą być potwierdzane na kopii przygotowanej przez wnioskodawcę, za okazaniem oryginału, przez pracowników biura LGD.

5) Zaświadczenia dołączane do wniosku muszą być aktualne- instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy szczegółowo wskazuje ich „termin ważności”.

6) W przypadku kopii dokumentów wymagających potwierdzenia przez pracownika LGD za zgodność z oryginałem, należy przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów.

7) Przyjmując wniosek pracownik biura LGD zlicza i spisuje wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, zgodnie z listą załączników stanowiącą część wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o powierzenie grantu. Dokumenty wielostronicowe powinny być spięte spinaczem.

8) Wniosek musi być odpowiednio podpisany – tj. przez Wnioskodawcę/ Grantobiorcę lub osoby uprawnione do występowania w jego imieniu (w przypadku osób prawnych wpisanych do KRS, pracownik biura odwołuje się do danych zawartych w elektronicznym systemie informacji KRS).

9) Wypełniając wniosek Wnioskodawca/Grantobiorca musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, a do wniosku załączyć kopię decyzji o wpisie do ewidencji producentów. Jeżeli Wnioskodawca/Grantobiorca nie posiada takiego numeru powinien wystąpić o nadanie tego numeru do powiatowego biura ARiMR, a do wniosku załączyć kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów.

10) W przypadku zakupu wyposażenia lub robót budowlanych:

– jeżeli wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości to powinien:

  1. a) wpisać do wniosku numer elektronicznej księgi wieczystej dotyczącej danej nieruchomości lub
  2. b) załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości np. odpis z ksiąg wieczystych.

– jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości to powinien:

  1. a) załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do tej nieruchomości, np. umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia, która powinna zawierać elektroniczny numer księgi wieczystej dotyczącej danej działki

oraz

  1. b) oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji oraz
  2. c) wpisać elektroniczny numer księgi wieczystej nieruchomości lub załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela do tej nieruchomości.

11) Umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne powinna być zawarta co najmniej na okres trwałości operacji (dla projektów inwestycyjnych minimum 7 lat).

12) Konsultacja wniosków w trakcie trwania naboru jest możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, e-mailowym bądź osobistym.

 

image_pdfDrukuj