FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA

www.federacjalgdmalopolska.pl

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA obejmie swoim zasięgiem 30 gmin z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz myślenickiego, zamieszkiwanych łącznie przez 360 tys. mieszkańców.

Członkowie założyciele Federacji:

  • LGD „KORONA SĄDECKA”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
  • Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

Zarząd federacji:

 1. Monika Turek – Prezes
 2. Stanisław Kaszyk – Wiceprezes
 3. Kazimierz Dąbrowski – Członek Zarządu
 4. Janusz Pazdan – Sekretarz

Komisja rewizyjna:

 1. Zbigniew Jeremenko
 2. Jolanta Wywiajs
 3. Renata Bukowska

Cele związku:

  1. Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym,
  1. Działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej),
  1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  1. Rozwijanie współpracy międzynarodowej,
  1. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania
   i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 1. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
image_pdfDrukuj