OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 1/2018 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 1/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”,
działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
zachowania dziedzictwa lokalnego 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji
Intensywność pomocy: do 100%
w wysokości: do 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

na operację polegającą na rozbudowie lub odtworzeniu
obiektów z  tradycjami lub rzemiosłem

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE:

OD 04-06-2018r. DO 18-06-2018r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” miejscowość: Myślenice, przy ul. Słowackiego 28, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

Cel ogólny 2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji i sportu dla podnoszenia jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2.3. Dbałość o stan środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych oraz zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem

Wskaźniki produktu: Liczba rozbudowanych lub odtworzonych obiektów – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty – wartość docelowa 6216 osób        

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
  w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl w zakładce PROW 2014 -2020 –> WAŻNE DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 17 pkt.

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: Myślenice przy ul. Słowackiego 28, w godz. od 8.00 do 15.00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 100 000,00 zł

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU PROJEKTÓW:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 2. Opis zgodności z kryteriami
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 12 274 00 65 w godz. od 8.00 do 15.00.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze wniosków – 1/2018

 

Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy_3z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis zgodności z kryteriami

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy

Oświadczenie Wnioskodawcy o promowaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

 

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik 3 A do umowy o przyznaniu pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Wzór tablicy informacyjnej  (tablica o wymiarach 80 cmx60cm, zamieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

 

Dokumenty pomocnicze:

Lokalne kryteria wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Pozostałe dokumenty do wglądu dotyczące realizowanej operacji

image_pdfDrukuj