Projekty grantowe realizowane przez LGD w ramach PROW 2014-2020

PROJEKTY GRANTOWE REALIZOWANE PRZEZ

LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”- PROW 2014-2020

 


Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.


 

 

BENEFICJENTEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH MOŻE BYĆ:

1. Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR),

2. Osoba prawna (inna niż LGD),

3. Grupa nieformalna, tj. np. Koło gospodyń wiejskich,

4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

GRANTOBIORCAMI NIE MOGĄ BYĆ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez Grantobiorcę, nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł. W przypadku LGD „MDiG” najmniejszy grant będzie wynosił  10 000,00 zł, a największy  40 000,00 zł.

 

LGD „MDiG” planuje realizację 3 Projektów grantowych o wartości 300 000 złotych każdy.

 

Maksymalna kwota, o jaką może ubiegać się jeden beneficjent to 100 000 zł.

Poziom dofinansowania wynosi 100%.

 

TEMATY PROJEKTÓW GRANTOWYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”
W RAMACH PROW 2014-2020

 

 

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i ekologiczna

1. Utworzenie ścieżek rekreacyjnych, dydaktycznych, miejsc służących turystyce, oznakowanie szlaków turystycznych, obiektów historycznych i przysiółków KWOTA:220000,00zł Wskaźnik produktu: iczba wybudowanych ścieżek rekreacyjnych, dydaktycznych, miejsc służących turystyce, liczba oznakowanych szlaków turystycznych, obiektów historycznych i przysiółków Liczba projektów (zadań): 10
2. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku KWOTA:80000,00 zł Wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej Liczba  projektów (zadań): 2

 

 

Wsparcie działań i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

1. Wsparcie finansowe 
grup zainteresowań 
oraz organizacja 
czasu wolnego
KWOTA:210000,00zł Wskaźnik produktu: liczba podmiotów działających w sferze kultury Liczba projektów (zadań): 21
2. Ochrona i rewitalizacja zabytków, ich remonty 
i konserwacja
KWOTA:90000,00 zł Wskaźnik produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR Liczba projektów (zadań): 3

 

 

Promocja obszaru – działania i publikacje

Promowanie obszaru i jego walorów poprzez kultywowanie, odtwarzanie i wsparcie lokalnej tradycji i twórczości 
oraz wydawanie opracowań, publikacji, Internet, 
spotkania i imprezy promocyjne
KWOTA:230000,00zł Wskaźnik produktu: liczba opracowanych publikacji promocyjnych liczba spotkań promujących obszar i jego walory liczba imprez promocyjnych

 

Liczba projektów (zadań): 12
KWOTA:70000 zł Wskaźnik produktu: liczba działań mających na celu promowanie, kultywowanie, odtwarzanie i wsparcie lokalnej tradycji i twórczości Liczba projektów (zadań): 2

 

image_pdfDrukuj