OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

OGŁOSZENIE  O NABORZE NR 4/2017

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania

„Miedzy Dalinem i Gościbią”,

działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

Intensywność pomocy: do 100%

w wysokości do 300 000 zł

(słownie: trzystu tysięcy złotych)

 

na operację polegającą na budowie lub budowie

wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 10-07-2017 do 24-07-2017

 

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” miejscowość: Myślenice, przy ul. Słowackiego 28, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz potwierdzony przez LGD zostaje dla wnioskodawcy) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2. Inwestowanie w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców

Cel szczegółowy 2.1. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.3. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

Wskaźniki produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej – 13 szt.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie LGD – www.dalin-goscibia.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 20 pkt.

 

Wybrane operacje zostaną przesłane do Zarządu Województwa i zostaną poddane dalszej ocenie.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”   oraz do wglądu  w Biurze Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: Myślenice, przy ul. Słowackiego 28, w godz. od 8.00 do 15.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 790 000,00 zł.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

2. Opis zgodności z kryteriami

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku i załączników

 

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 12 274 00 65 w godz.od 8.00 do 15.00

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze wniosków – 4/2017

 

Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis zgodności z kryteriami

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy

Oświadczenie Wnioskodawcy o promowaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

 

Dokumenty związane z realizacją i rozliczeniem projektu:

Formularz umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik 3 A do umowy o przyznaniu pomocy – kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Wzór tablicy informacyjnej  (tablica o wymiarach 80 cmx60cm, zamieszczona w widocznym miejscu realizacji operacji)

 

Dokumenty pomocnicze:

Lokalne kryteria wyboru operacji

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Pozostałe dokumenty do wglądu dotyczące realizowanej operacji

 

image_pdfDrukuj