KONKURS „ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM – LEGENDY I PODANIA”

Pl l w resLokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Goscibią” zaprasza do udziału w konkursie literackim ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM – LEGENDY I PODANIA.

Przedmiotem konkursu jest ukazanie legend i podań związanych z naszym terenem, poprzez spisane opowiadań naszych seniorów. Prace konkursowe należy składać do 25 października 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania w Myślenicach (Rynek 8/9), lub w Sułkowicach (Rynek 6), lub elektroniczne na adres [email protected]. Uczestnicy konkursu otrzymają ciekawe upominki. Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania >>TUTAJ(wersja doc)<<>>TUTAJ(wersja pdf)<<.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Poniżej pełna treść regulaminu:

REGULAMIN KONKURSU
„ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM – legendy i podania”

 1. Organizator: Stowarzyszenie LGD ,,Między Dalinem i Gościbią”
 2. Cele konkursu:
  1. zebranie legend związanych z obszarem LGD „Między Dalinem i Gościbią”
  2. upowszechnianie wiedzy o bogactwie legend i podań,
  3. aktywizacja młodzieży w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego i budowania więzi lokalnych
  4. popularyzowanie bogactwa tradycji terenu LGD „Między Dalinem i Gościbią” poprzez wydanie publikacji
 3. Tematyka prac konkursowych:
  Praca konkursowa powinna być legendą bądź podaniem związanym z terenem gminy Myślenice lub Sułkowice, pozyskanym z rozmowy z osobą starszą.
  Treścią rozmowy może być legenda spisana w oparciu o wspomnienia, podania ludowe, opowiadania funkcjonujące w danej okolicy. Jeśli istnieje taka możliwość można zachować język przekazu, to znaczy gwarę lub elementy gwary. W przypadku słów niezrozumiałych można zamieścić słowniczek na końcu pracy.
  Tematy rozmów: legendy i podania które pamiętają osoby starsze, związane z terenem gmin Myślenice i Sułkowice. Najważniejsza dla organizatora jest autentyczność rozmowy i legenda spisana z pamięci osoby starszej. Możliwe są rozbieżności w opowiadaniach różnych osób. Legenda czy podanie może dotyczyć dowolnie wybranego miejsca w danej gminie, np. miejscowości, zabytku, rezerwatu przyrody, atrakcji turystycznej czy krajoznawczej, bądź też postaci związanej z historią miejscowości, gminy. Tematy mogą nawiązywać do wydarzeń historycznych, historii związanych z dworami, duchami, starymi młynami, pochodzeniem nazw miejscowości, z budową kościołów, stawianiem kapliczek itp.
 4. Do konkursu zapraszamy młodzież szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół średnich.
  Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne przeprowadzenie rozmowy z osobą starszą (babcią, dziadkiem, lub inną osobą w podeszłym wieku) na podany temat, a następnie spisanie tej rozmowy z zapisem legendy.
  Każdy uczestnik przystępując do konkursu składa osobiście: 1) wypełniony formularz zgłoszenia, 2) oświadczenie oraz 3) prace w formie papierowej i 4) wersji elektronicznej zapisaną na płycie CD lub przesłaną na adres e-mail: [email protected]
  Prace należy składać w placówkach biura w godzinach jego pracy.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 6. Każda praca powinna zostać opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać adres, telefon kontaktowy.
 7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, oceniane będą według tych samych kryteriów (legenda bądź podanie dotyczy, wywodzi się z terenu gmin Myślenice i Sułkowice) przez Jury, którego decyzje są ostateczne. Prace zgodne z kryteriami zostaną opublikowane.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania prac.
 9. Prace należy składać w terminie do 25.10.2013 r.
 10. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej stowarzyszenia.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
image_pdfDrukuj