OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 2/2018/G- PROMOWANIE OBSZARU LUB JEGO WALORÓW

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 2/2018/G  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na zadania z zakresów: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych; i/lub zachowanie dziedzictwa lokalnego w …

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G- WSPARCIE FINANSOWE GRUP ZAINTERESOWAŃ LUB ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 1/2018/G  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na zadania z zakresów: zachowania dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w …

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 1/2018 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NR 1/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowania dziedzictwa lokalnego  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, …

ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW PROW 2014-2020

ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW PROW 2014-2020 Informujemy, że Beneficjenci korzystający z pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 mają obowiązek złożenia ankiety monitorującej realizację operacji, po otrzymaniu płatności ostatecznej, na potrzeby monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Między Dalinem …

PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE

PROJEKTY „DUŻE” NIEKOMERCYJNE POZIOM DOFINANSOWANIA 100% (POMOC PRZYZNAWANA W FORMIE REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH) BENEFICJENTEM PROJEKTÓW DUŻYCH MOŻE BYĆ: 1. Osoba fizyczna (będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca obszar wiejski objęty LSR), 2. Osoba prawna (inna niż LGD), 3. Grupa nieformalna, tj. np. Koło gospodyń wiejskich, 4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym …

PROJEKTY GRANTOWE

PROJEKTY GRANTOWE POZIOM DOFINANSOWANIA 100%  Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. LGD „MDiG” planuje realizację projektów grantowych w trzech zakresach tematycznych. Operacje realizowane w ramach tych …

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI MAKSYMALNIE 150 000 ZŁ NA UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY  ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UKIERUNKOWANEJ NA INNOWACJE KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI MAKSYMALNIE 200 000 ZŁ NA UTWORZENIE JEDNEGO MIEJSCA PRACY  POZIOM DOFINANSOWANIA – 70%   WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: 1. Miejsce oznaczone adresem, pod którym podmiot wykonuje działalność gospodarczą znajduje się …

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KWOTA PREMII WYNOSI 90 000 ZŁ 100% DOFINANSOWANIA  WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA: 1. O pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa może ubiegać się podmiot mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Myślenice lub Gmina Sułkowice). 2. Beneficjent w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej. 3. Operacja zakłada utworzenie co najmniej …