SPOTKANIA SZKOLENIOWE 21.03.2018r.

SPOTKANIA SZKOLENIOWE 21.03.2018r. Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 21.03.2017r. o godz. 14.00 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) oraz o godz. 17.00 w Sułkowicach odbędą się spotkania szkoleniowo- informacyjne.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! W czasie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat działań realizowanych przez LGD „Między Dalinem i Gościbią” …

Nowe rozporządzenie dot. wyboru wykonawców zadań

NOWE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCÓW ZADAŃ UJĘTYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI ORAZ WARUNKÓW DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ KWOT POMOCY ORAZ POMOCY TECHNICZNEJ 20 lutego 2018 r. weszło w życie opublikowane  w Dz. U. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym …

Konkurencyjny tryb wyboru oferty

ZMIANY DOTYCZĄCE KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCÓW ZAMÓWIENIA Informujemy, że w dniu 06 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Niniejszą ustawą zmienia się między …

Aktualizacja instrukcji do wniosku WoPP 19.2

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI DO WNIOSKU WOPP 19.2     Informujemy, że od 01.12.2017r. obowiązuje doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. I.2) oraz w zakresie podejmowania działalności …

Projekty grantowe realizowane przez LGD w ramach PROW 2014-2020

PROJEKTY GRANTOWE REALIZOWANE PRZEZ LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”- PROW 2014-2020   Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.     BENEFICJENTEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH MOŻE …

Ankieta ewaluacyjna- prośba o wypełnienie

ANKIETA EWALUACYJNA ocena efektywności doradztwa świadczonego przez Pracowników Biura   Zapraszamy do udziału w badaniu satysfakcji z otrzymanego doradztwa świadczonego przez Pracowników Biura LGD. Zgodnie z realizacją Planu komunikacji na rok 2017 o wypełnienie ankiety prosimy osoby/podmioty, które korzystały z doradztwa Pracowników Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”, a także …

Uwaga! Nowe wzory dokumentów

UWAGA!   W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Portal ARiMR- obowiązek stosowania

Wszystkim Wnioskodawcom PROW 2014-2020 przypominamy o konieczności korzystania z Portalu Ogłoszeń ARiMR w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązku wyboru ofert w trybie konkurencyjnym.   ADRES: www.portalogloszen.arimr.gov.pl   W ramach wszystkich działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) beneficjenci korzystający ze wsparcia są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy …

Ważna informacja dotycząca zmian w umowie o przyznaniu pomocy

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWACH O PRZYZNANIU POMOCY   Zgodnie z §14 ust. 7 (rozwój działalności gosp./inne) / §12 ust. 7 (premia- podjęcie działalności gosp.)  umowy o przyznaniu pomocy  wniosek o zmianę  umowy niebędzie podlegał rozpatrzeniu bez opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest …

Zmiany w umowie o przyznaniu pomocy

 WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW – ZMIANY W UMOWIE O PRZYZNANIU POMOCY   W dniu 21 lipca 2017 roku zostały przekazane SWM nowe formularze umowy o przyznanie pomocy  na operacje inne i własne w ramach działania 19.2. Niniejsza zmiana umowy wprowadza korzystne zapisy dla beneficjentów  z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, inkubatorów, …